Bolagsstyrning

Koncernledning

Styrelse

Insynspersoner per 2022-06-30

Namn på anmälningspliktig Befattning Innehavare Värdepapper Totalt innehav Verifierat
Peter Hencz VD Eget Aktie 0 2022-06-30
Andreas Skiöld Styrelseordförande Eget Aktie 477 715 2022-06-30
Lars Kärnerud Styrelseledamot Eget Aktie 125 000 2022-06-30
Närstående Aktie 125 000 2022-06-30
Jur person Aktie 77 373 546 2022-06-30
Mats Kärnerud Styrelseledamot Eget Aktie 1 000 000 2022-06-30
Jur person Aktie 77 373 546 2022-06-30
Tom Olander Styrelseledamot Jur person Aktie 17 448 434 2022-06-30
Johannes Klintenheim Styrelseledamot Eget Aktie 855 205 2022-06-30
Jur person Aktie 18 825 590 2022-06-30
Joakim Falck Revisor Eget Aktie 0 2022-06-30

Länk till Finansinspektionens insynsregister  https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Bolagsordning

Bolagsordning för Nimutan AB (publ)
organisationsnummer 556692-9690

§1 Firmanamn
Aktiebolagets firma är Nimutan AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel och förvaltning av värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000,00 kronor och högst 2 000 000,00 kronor.

§5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 135 000 000 st. och högst 540 000 000 st.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§9 Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§10 Ärenden på bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid bolagsstämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 • Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 • Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11 Insamling av fullmakter
Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§12 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår är kalenderår.

§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 15 december 2017.