Pressmeddelanden

2022

April-juni 2022 Januari-juni 2022 Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2022 Väsentliga händelser efter periodens utgång...
Nimutans årsstämma ägde rum den 20 juni 2022. Bolagstämman genomfördes, med stöd av tillfälliga regler, utan fysisk...
Nimutan AB (publ) har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som offentliggjordes den 29 mars, avseende överlåtelse av samtliga aktier...
Nimutan AB (publ) kallar till årsstämma måndag den 20 juni 2022. Nimutan ABs årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning...
Bolagsverket har registrerat namnändringen från MedicaNatumin AB till Nimutan AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per...
Den extra bolagsstämman 29 april beslutade att ändra bolagsordningen med anledning av att verksamhetsöverlåtelsen till Humble Group...
MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se. En utskriven version av...
MedicaNatumin AB (publ) har fullföljt transaktionen med Humble Group AB (publ) som offentliggjordes den 29 mars 2022. Transaktionen innebär att...
MedicaNatumins extra bolagsstämma ägde rum den 29 april 2022. Stämman godkände aktieöverlåtelseavtalet mellan MedicaNatumin...
Januari-mars 2022 • Periodens nettoomsättning uppgick till 58,6 MSEK (59,3)• EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,3)• Periodens resultat...