Pressmeddelanden

2022

Bolagsverket har registrerat namnändringen från MedicaNatumin AB till Nimutan AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per...
Den extra bolagsstämman 29 april beslutade att ändra bolagsordningen med anledning av att verksamhetsöverlåtelsen till Humble Group...
MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se. En utskriven version av...
MedicaNatumin AB (publ) har fullföljt transaktionen med Humble Group AB (publ) som offentliggjordes den 29 mars 2022. Transaktionen innebär att...
MedicaNatumins extra bolagsstämma ägde rum den 29 april 2022. Stämman godkände aktieöverlåtelseavtalet mellan MedicaNatumin...
Januari-mars 2022 • Periodens nettoomsättning uppgick till 58,6 MSEK (59,3)• EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,3)• Periodens resultat...
Styrelsen i MedicaNatumin AB (publ) har beslutat att flytta fram bolagets ordinarie årsstämma till den 20 juni 2022. Med anledning av att MedicaNatumin...
Pressmeddelande - Informationsdokument MedicaNatumin AB (publ) offentliggjorde den 29 mars 2022 att MedicaNatumin och Humble Group AB (publ) har träffat...
A. ANMÄLANAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABförda aktieboken...
Den 17 februari i år kommunicerade MedicaNatumin att man ingått en avsiktsförklaring om försäljning av de rörelsedrivande...