Delårsrapport Q3 1 juli-30 september 2021 MedicaNatumin AB (publ)

Juli-september 2021
• Periodens nettoomsättning uppgick till 50,9 MSEK (45,9)
• EBITDA uppgick till 6,1 MSEK (4,2)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (0,0)
• Resultatet per aktie uppgick till 0,0043 (0,0001)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 MSEK (5,6)

Januari-september 2021
• Periodens nettoomsättning uppgick till 159,2 MSEK (162,2)
• EBITDA uppgick till 6,4 MSEK (7,5)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,0 MSEK (-3,7)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,0400 (-0,0099)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,1 MSEK (8,6)

Väsentliga händelser under perioden januari-september 2021

  • Andreas Skiöld tar över som interim CFO från och med 1 september 2021.
  • Som en del i att säkra upp likviditeten kortsiktigt har bolaget utökat befintlig checkkredit med ytterligare 8 500 TNOK fram till 2021-12-31.
  • MedicaNatumin AB (publ) gör en nedskrivning av goodwill på 9,1 MSEK. Goodwillen härstammar från förvärvet av Natumin Pharma under 2016. Nedskrivningen påverkar ej kassaflödet, däremot påverkas rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 negativt med 9,1 MSEK. Goodwillposten uppgår efter nedskrivningen till 0.
  • 1 januari 2021 tillträder Peter Hencz som VD för MedicaNatumin AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Kommentarer från VD

Under tredje kvartalet har vi haft en minskad påverkan av covid-19-pandemins effekter. Vi ser en återhämtning på den nordiska hemmamarknaden, medan utmaningarna kvarstår i vår exportverksamhet och produktionsresurs. Omsättningen ökade med 11 procent till 50,9 MSEK (45,9 MSEK). EBITDA uppgick till 6,1 MSEK (4,2 MSEK). Bruttomarginalen stärktes under kvartalet i jämförelse med föregående år, vilket till största del beror på fördelningen mellan våra produktsegment där produkter med högre marginaler har utgjort en större andel av försäljningen. Sammantaget för årets tre första kvartal ser vi en omsättningsminskning med 1,8 procent.

Försäljning & marknad i Norden

På den svenska marknaden har vi sett en viss återhämtning med en omsättningsökning på 2,7 procent jämfört med samma kvartal 2020. Det är framförallt de immunstärkande och uppiggande kosttillskotten L-Argiplex, Astaxin och Ester-C som bidragit till denna ökning. Under kvartalet har utvecklingen av försäljning via e-handel och apotek varit positiv. Arbetet med att förnya formuleringar och förpackningsdesign för hudvårdsserien Jabushe har fortlöpt och lanseringsstarten är planerad under fjärde kvartalet.

Under året har vi genomfört en rad strategiska och organisatoriska insatser som ska borga för att den svenska verksamheten står bättre rustad inför framtiden. Vi har bland annat en mer slimmad och specialiserad organisation samt tydligare strategier för våra prioriterade varumärken.

Vår norska verksamhet Vitalkost har haft en fortsatt stark försäljning. September var bolagets bästa försäljningsmånad hittills, mycket tack vare framgångarna med de ekologiska dryckerna i produktserien Kolonihagen Soda som säljs via dagligvaruhandeln. Under perioden utökades sortimentet med två nya smaker och distributionen sker nu också till snabbköpsbutiker. Totalt säljs dryckerna numera i närmare 1100 butiker inom Reitangruppen.

Försäljningen av kosttillskott via apotek och e-handel har haft en successiv och stadig ökning. Under kvartalet har även försäljningen av kosttillskottet aminoJern via danska apotek och hälsokostbutiker tagit fart efter en nedgång under pandemin. Inom kosttillskottserien Shift har vi lanserat några nya produkter, däribland Shift magnesiumspray och Shift magnesiumpulver. Till årsskiftet lanseras även en ny FastTrack-produkt för effektiv viktminskning under namnet Balance på den norska marknaden. Under fjärde kvartalet utökas distributionen av Weledas hudvårdssortiment med 160 Cubus-butiker.

Sammantaget ser vi goda möjligheter för fortsatt återhämtning och en uppåtgående trend i Norden.

Export

Exportaffären har varit fortsatt utmanande med störningar i leveranskedjan och begränsad rörelsefrihet i många delar av världen på grund av pandemin.

Medan registreringsprocessen för hudvårdsserien Jabushe har dragit ut på tiden i Mellanöstern har vi haft en positiv trend i försäljningen av produkterna på Amazon i Tyskland. Under kvartalet har vi tecknat avtal med en distributör på Filippinerna för kosttillskottet Ecomer. Registreringsprocessen beräknas bli klar efter årsskiftet. Vi ser också med spänning fram emot lanseringen av Shift-serien på den kinesiska marknaden under november.

Produktion

Beläggningen i vår produktionsanläggning är fortsatt för låg. Detta till följd av att exportaffären ännu inte nått samma volymer som före pandemin samt att kontraktstillverkningen inte har nått upp till de nivåer som planerats. Andra utmaningar är fortsatta störningar i leveranskedjan med förlängda ledtider som försvårar produktionsplaneringen samt de kraftigt höjda transportkostnaderna på världsmarknaden. Vi förväntar oss att läget förbättras något under sista kvartalet.

Positivt är att tillverkningen av våra egna varumärken tog fart under den senare delen av kvartalet i samband med att efterfrågan på framförallt våra immunstärkande produkter ökade.

Vi ser framåt

Det känns glädjande att konsekvenserna av pandemin äntligen har börjat lätta och att den positiva trend vi haft på hemmamarknaden under tredje kvartalet bedöms kunna fortsätta. Mycket tack vare vårt målinriktade försäljningsarbete, flera planerade produktlanseringar samt arbetet med kanalbreddning med fokus på digitala kanaler.

Våra största utmaningar är för lågt kapacitetsutnyttjande i produktionsanläggningen samt låga exportvolymer. Vi arbetar med oförminskad kraft för att komma till rätta med dessa utmaningar. Våra möjligheter att påverka störningarna i den globala leveranskedjan är små, men vi gör vad vi kan för att ha god framförhållning och för att upprätthålla vår servicenivå.

Vi arbetar med att fastställa en långsiktig strategisk riktning och målsättningar för koncernen. Målet är att från årsskiftet möta marknaden med en stabilare basaffär och långsiktiga samarbeten som grund för vår tillväxt. Vårt fokus ska ligga på projekt och aktiviteter som syftar till långsiktigt värdeskapande för alla våra intressenter. Detta ska framför allt ske genom strategisk utveckling av både varumärken och produkter. Genom att vi utvecklar befintliga och nya relationer på nordiska marknaden samt att vi utvärderar förvärv som ska stärka och komplettera vår verksamhet.

Pandemin har präglat allas vardag under lång tid. Nu ser vi fram emot att få återgå till mer normala marknads- och arbetsförhållanden och låta vår tillväxtresa ta fart i ett marknadssegment med stor potential.

Jönköping 2021-11-03