Kommuniké årsstämma 2021, MedicaNatumin AB (publ)

MedicaNatumin AB (publ) höll tisdagen den 18 maj 2021 årsstämma i Jönköping. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

På stämman fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att omvälja Jonas Carpvik, Anna Stålenbring, Lars Kärnerud, Ulf Björklund och Bengt Johansson till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2022. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 170 000 kronor till varje ledamot och 255 000 kronor till styrelsens ordförande.

Jonas Carpvik utsågs till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare om omval av Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Joakim Falck.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021.

Jönköping 2021-05-18

 

För ytterligare information kontakta

Peter Hencz, VD

peter.hencz@medicanatumin.se

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden. Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg. MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.