Kommuniké från årsstämma 2022 i Nimutan AB (publ)

Nimutans årsstämma ägde rum den 20 juni 2022. Bolagstämman genomfördes, med stöd av tillfälliga regler, utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning. På stämman fattades följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutande att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret samt att ingen vinstutdelning skulle lämnas.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
Årsstämman beviljande styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Styrelse, revisor och arvoden
Stämman beslutade att antalet styresledamöter skall uppgå till fem. Stämman valde för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, till ordinarie styrelseledamöter Andreas Skiöld, Tom Olander, Johannes Klintenheim, Lars Kärnerud samt Mats Kärnerud. Andreas Skiöld utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, till revisor utse Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att Joakim Falck ska vara huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen
Till ledamöter i valberedningen valdes, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Mats Kärnerud och Göran Johansson med Jakob Johansson som ordförande.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital för att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapital.

Beslutet fattades enhälligt.

Beslut om minskning av aktiekapital
Bolagstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital, som vid tidpunkten för stämman uppgick till 37 598 927,70 kronor minskas med 37 098 927,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier.

Syftet med minskningen är att möjliggöra att bolagets aktier i Humble Group AB (publ) delas ut till aktieägarna när de blir tillgängliga för utdelning. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 500 000,00 kronor, fördelat på 375 989 277 aktier, med ett kvotvärde om cirka 0,0013 kronor per aktie. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Beslutet fattades enhälligt.

För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.medicanatumin.se. Protokollet från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget senast två veckor efter stämman.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl 17:30 CET.