fbpx

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Inom MedicaNatumin finns en medvetenhet om vårt samhällsansvar. Vårt mål är att kunna tillgodose samtliga intressenters krav och önskemål och därigenom bedriva en hållbar verksamhet; avseende såväl ekonomiska som sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Hållbarhetsarbetets tre dimensioner

Begreppet Hållbar Utveckling definierades och fick internationell spridning genom FN:s Brundtlandrapporten från 1987 som ’’Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Enligt denna definition knyter man ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför. Hållbar utveckling brukar illustreras i tre olika dimensioner. MedicaNatumin förhåller sig till de tre hållbarhetsdimensionerna enligt följande:

Code of Conduct

Baserat på vårt åtagande gällande en hållbar verksamhet har vi etablerat en Code of Conduct för att göra vår position tydlig för alla intressenter såsom leverantörer, medarbetare och andra relevanta parter. Vårt övergripande mål är att uppmuntra respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrätt samt miljöskydd såväl inom företaget som i samarbete med våra externa partners. Code of Conduct innehåller internationellt erkända krav rörande mänskliga rättigheter, arbetstagarrätt samt miljöskydd. Våra leverantörer av produkter och tjänster skall efterleva Code of Conduct och vi förväntar oss även att de garanterar att deras leverantörer i sin tur också gör det.

Etisk revision

För att på ett enkelt sätt kunna visa nivån av vårt hållbarhetsarbete för våra intressenter har vi genomgått och godkänts i en etisk granskning enligt SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit. SMETA-revisionen, som görs vart tredje år, granskar de fyra områdena arbetsrätt, hälsa och säkerhet, affärsetik och miljö.
Medlemskapet i Sedex ger tillgång till världens största samarbetsplattform för delning av hållbarhetsdata i leverantörskedjan– detta ger goda förutsättningar för att bedriva en ansvarsfull verksamhet.

Ständig förbättring

Vi arbetar aktivt med ständig förbättring och som ett led i detta har vi inlett processen mot en certifiering av bolagets verksamhet enligt kvalitetsledningssystemet ISO13485 för medicintekniska produkter. Målet är en effektiv gemensam organisation som jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Systemet syftar till att via en helhetssyn ge struktur och stöd till den dagliga verksamheten, samt en förflyttning från brandsläckning till proaktivitet. Certifieringen är även ett effektivt sätt för oss att visa för våra intressenter att vi uppnår en viss kravnivå.