Kommuniké årsstämma maj 2018, MedicaNatumin AB (Publ)

PRESSMEDDELANDE
KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA MAJ 2018, MEDICANATUMIN AB (PUBL)

På MedicaNatumin ABs (publ) årsstämma i Jönköping idag den 15 maj 2017 fattades följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade att omvälja Torbjörn Björstrand, Christer Gunnarsson, Lars Kärnerud, Anna Furberg, Thomas Hedner och Bengt Johansson till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2019. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 550 000 kronor, att fördelas bland styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut. I beloppet inkluderas lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Årsstämman beslutade vidare om omval av PwC Sweden AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.
Samtliga beslut fattades enhälligt.

Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Torbjörn Björstrand till styrelsens ordförande.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Jönköping 2018-05-15

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Epost: ulrika.albers@medicanatumin.se

Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.