MedicaNatumin offentliggör informationsdokument

Pressmeddelande – Informationsdokument

MedicaNatumin AB (publ) offentliggjorde den 29 mars 2022 att MedicaNatumin och Humble Group AB (publ) har träffat ett bindande aktieöverlåtelseavtal. Avtalet avser överlåtelsen av samtliga aktier i det nybildade bolaget Nya MedicaNatumin AB, som efter en intern inkråmsöverlåtelse kommer att äga samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen, till Humble Group. Kallelse till extra bolagsstämma i MedicaNatumin för att bland annat godkänna aktieöverlåtelseavtalet offentliggjordes den 29 mars 2022. Stämman avses att hållas fredagen den 29 april 2022 kl 14.00 på John Bauer Hotell i Jönköping.

MedicaNatumin offentliggör idag ett informationsdokument avseende överlåtelsen till Humble Group i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Informationsdokumentet finns tillgängligt på MedicaNatumins hemsida, www.medicanatumin.se. Det har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Rådgivare
MedicaNatumin har anlitat Eminova Partners AB som har upprättat en fairness opinion till styrelsen.