Kommuniké från Nimutans extra bolagsstämma den 3 november 2022

Nimutan AB (publ) (”Nimutan”) har idag, den 3 november 2022, hållit en extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 4 820 841 aktier i Humble Group till aktieägarna i Nimutan. Innehav av varje 78:e aktie i Nimutan medför rätt till en (1) aktie i Humble Group. Överskjutande aktier i Humble Group till följd av att aktieägarnas innehav inte är jämnt delbart med 78 kommer inte att delas ut utan kommer att fortsätta innehas av Nimutan.

Baserat på stängningskursen (9,105 kr/aktie) för Humbles aktie på Nasdaq First North den 2 november 2022, uppgår den beslutade utdelningen av Aktierna till 43 893 757 kronor, motsvarade en utdelning om cirka 0,1167 kronor per aktie i Bolaget.

Avstämningsdag för rätt till utdelningen bestämdes till den 15 november 2022. Sista dagen för handel i Nimutans aktie inklusive rätt till utdelning av aktierna i Humble Group kommer därmed att infalla den 11 november 2022. Aktierna i Humble Group förväntas finnas tillgängliga på Nimutans aktieägares VP-konton den 17 november 2022.

Utöver att vara registrerad som aktieägare i Nimutan på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Humble Group.