DELÅRSRAPPORT Q2 1 april – 30 juni 2022 Nimutan AB (publ)

April-juni 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 13,7 MSEK (49,0)
 • EBITDA uppgick till -3,3 MSEK (-1,1)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 16,6 MSEK (-14,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0440 (-0,0380)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,6 MSEK (-9,5)

Januari-juni 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 72,3 MSEK (108,3)
 • EBITDA uppgick till 0,2 MSEK (0,3)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,8 MSEK (-16,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0420 (-0,0442)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 MSEK (-1,0)

Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2022

 • Den 17 februari 2022 kommunicerade MedicaNatumin att man ingått en avsiktsförklaring om försäljning av de rörelsedrivande dotterbolagen till Humble Group. Den 29 mars träffade MedicaNatumin och Humble Group ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i det nybildade bolaget Nya MedicaNatumin AB, som efter en intern inkråmsöverlåtelse kommer att äga samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen. Aktieöverlåtelsen sker mot en köpeskilling om 118 436 622 kr som ska erläggas kontant vid Humble Groups tillträde till aktierna. MedicaNatumin ska under en period efter tillträdet återinvestera 113 000 000 kr av köpeskillingen i aktier i Humble Group. Aktieöverlåtelseavtalet godkändes av en extra bolagsstämma i MedicaNatumin den 29 april 2022. Avtalet är villkorat av att medgivanden från vissa av MedicaNatumins kontraktsparter erhålls och att MedicaNatumin träffar ett nytt återförsäljaravtal med en namngiven leverantör. Ledningen i MedicaNatumin och Humble Group har identifierat ett flertal synergier som kan nyttjas efter förvärvet. Däribland möjligheter för kostnadsbesparingar i overhead, produktionsledet och leveranskedjan samt försäljningspotential genom ökad distribution av Humble Groups produkter i MedicaNatumin-bolagens hälsokostkanaler. Man ser också möjlighet att utöka den löpande beläggningen i produktionen som ett resultat av de försäljningsmöjligheter som Humble Group kan förmedla. Efter transaktionen kommer MedicaNatumins tillgångar i princip uteslutande bestå av återinvesteringsaktierna i Humble Group samt en mindre kassa. Verksamheten kommer enligt en ändrad bolagsordning att vara inriktad på förvaltning av värdepapper.
 • MedicaNatumin AB (publ) fullföljde den 6 maj 2022 transaktionen med Humble Group AB (publ). Transaktionen innebar att MedicaNatumin överlät hela verksamheten i den koncern där MedicaNatumin varit moderbolag till Humble Group.
 • MedicaNatumin AB (publ) har bytt namn till Nimutan AB (publ) samt ändrat verksamhet till att bedriva handel och förvaltning med värde-papper, samt annan förenlig verksamhet.
 • Nimutan AB (publ) har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som offentliggjordes den 29 mars, avseende överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin AB till Humble Group, återinvesterat ett belopp om 113 049 442 kronor inklusive courtage i aktier i Humble Group AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Kommentarer från VD

Q2 2022 har självklart kretsat mycket kring avyttringen av våra dotterbolag till Humble Group och genomförandet av den affären som mycket glädjande röstades igenom av våra aktieägare på den extra bolagstämman i Jönköping 29 april 2022.
Det är också där jag kommer att lägga fokus i detta VD-ord för att ge en så bra bild till er om vart vi står och vad som händer framåt.

Den 6 maj 2022 fick Humble Group tillträde till dotterbolagen och köpeskillingen om 118 436 622 kronor överfördes samtidigt till oss. MedicaNatumin AB (publ) bytte då samtidigt namn till Nimutan AB (publ).

Genom aktieöverlåtelseavtalet åtog vi oss att återinvestera 113 000 000 kronor av köpeskillingen i aktier i Humble Group.
Vi började förvärva Humble aktier den 6 maj 2022 och till det uppdraget valdes ABG Sundal Collier som mäklare. Den 17 juni 2022 hade vi återinvesterat ett belopp om 113 049 442 kronor inklusive courtage i aktier i Humble Group AB (publ). Totalt köpte bolaget 6 886 916 st aktier till en genomsnittlig kurs om 16,4151 kr/aktie.

Nimutan AB (publ) åtar sig i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet att inte överlåta de aktier som förvärvas under en viss tid. Lock-up-perioden räknas från och med tillträdesdagen 6 maj 2022 och är sex månader för 70% av aktierna respektive tolv månader för resterande 30%. Detta innebär konkret att vi kommer ha möjlighet att dela ut 70% av aktierna solidariskt till er aktieägare från den 7 november 2022 och resterande 30% från den 6 maj 2023. Nimutans aktie kan fortfarande handlas under perioden.

Nimutan AB (publ) verksamhetsbeskrivning är också ändrad till förvaltning av värdepapper och en nyvald styrelse kommer ledas av vår tidigare CFO Andreas Skiöld som ordförande tillsammans med ledamöter som representeras av våra huvudägare.

Jag kommer att sitta kvar som VD i Nimutan AB under lock-up-perioden men samtidigt jobba operativt inom Humble Group.

5 000 000 kronor av köpeskillingen har behållits i Nimutans kassa för att användas till transaktionskostnader, löpande kostnader samt förvaltning av bolaget, detta kommer vi redovisa löpande.

Vi kommer nu också under hösten försöka identifiera en potentiell förvärvskandidat till Nimutan AB (publ) där vi har som mål att i samband med lock-up-periodens utgång 6 maj 2023 kunna överlåta börsplattformen till en ny verksamhet.

Jag är oerhört glad över att nu kunna blicka framåt och låta våra dotterbolag växa vidare inom Humble Group.