DELÅRSRAPPORT Q3 1 juli – 30 september 2022 Nimutan AB (publ)

Juli-september 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (2 504)
 • EBITDA uppgick till -374 TSEK (915)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -374 TSEK (609)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,0010 kr (0,0016)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 255 TSEK (1 617)

Januari-september 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 3 230 TSEK (7 507)
 • EBITDA uppgick till -1 911 TSEK (2 288)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 24 684 TSEK (1 314)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0657 kr (0,0035)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 847 TSEK (2 855)

Väsentliga händelser under perioden januari-september

 • Bolaget har under kvartal tre bytt redovisningsprincip från IFRS till K3. Då samtliga rörelsedrivande dotterbolag såldes till Humble Group under kvartal två upphörde koncernen. Då ingen koncern numera föreligger får inte bolaget tillämpa IFRS och inte heller RFR 2 för redovisning i moderbolaget. Av denna anledning tillämpar bolaget numera BFNAR 2012:1 (K3). Övergången från RFR 2 till K3 har inte inneburit några effekter på resultat och ställning. På grund av ovanstående avser den finansiella informationen i denna rapport endast Nimutan AB (publ).
 • Bolagstämman 2022-06-20 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital, som vid tidpunkten för stämman uppgick till 37 598 927,70 kronor minskas med 37 098 927,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Syftet med minskningen är att möjliggöra att bolagets aktier i Humble Group AB (publ) delas ut till aktieägarna när de blir tillgängliga för utdelning. Minskningen är genomförd under tredje kvartalet och aktiekapitalet uppgår efter minskningen till 500 000,00 kronor, fördelat på 375 989 277 aktier, med ett kvotvärde om cirka 0,0013 kronor per aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
 • Den 17 februari 2022 kommunicerade MedicaNatumin att man ingått en avsiktsförklaring om försäljning av de rörelsedrivande dotterbolagen till Humble Group. Den 29 mars träffade MedicaNatumin och Humble Group ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i det nybildade bolaget Nya MedicaNatumin AB, som efter en intern inkråmsöverlåtelse kommer att äga samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen. Aktieöverlåtelsen sker mot en köpeskilling om 118 436 622 kr som ska erläggas kontant vid Humble Groups tillträde till aktierna. MedicaNatumin ska under en period efter tillträdet återinvestera 113 000 000 kr av köpeskillingen i aktier i Humble Group. Aktieöverlåtelseavtalet godkändes av en extra bolagsstämma i MedicaNatumin den 29 april 2022. Avtalet är villkorat av att medgivanden från vissa av MedicaNatumins kontraktsparter erhålls och att MedicaNatumin träffar ett nytt återförsäljaravtal med en namngiven leverantör. Ledningen i MedicaNatumin och Humble Group har identifierat ett flertal synergier som kan nyttjas efter förvärvet. Däribland möjligheter för kostnadsbesparingar i overhead, produktionsledet och leveranskedjan samt försäljningspotential genom ökad distribution av Humble Groups produkter i MedicaNatumin-bolagens hälsokostkanaler. Man ser också möjlighet att utöka den löpande beläggningen i produktionen som ett resultat av de försäljningsmöjligheter som Humble Group kan förmedla. Efter transaktionen utgörs MedicaNatumins tillgångar i princip uteslutande bestå av återinvesteringsaktierna i Humble Group samt en mindre kassa. Verksamheten kommer enligt en ändrad bolagsordning att vara inriktad på förvaltning av värdepapper.
 • MedicaNatumin AB (publ) fullföljde den 6 maj 2022 transaktionen med Humble Group AB (publ). Transaktionen innebar att MedicaNatumin överlät hela verksamheten i den koncern där MedicaNatumin varit moderbolag till Humble Group.
 • MedicaNatumin AB (publ) har bytt namn till Nimutan AB (publ) samt ändrat verksamhet till att bedriva handel och förvaltning med värdepapper, samt annan förenlig verksamhet.
 • Nimutan AB (publ) har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som offentliggjordes den 29 mars, avseende överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin AB till Humble Group, återinvesterat ett belopp om 113 049 442 kronor inklusive courtage i aktier i Humble Group AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nimutan AB (publ) har kallat till extra bolagstämma torsdagen den 3 november 2022. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en extrautdelning till aktieägarna av de 4 820 841 aktier i Humble, dvs. motsvarande 70 procent av återinvesteringsaktierna, för vilka åtagandet om lock-up löper ut den 6 november 2022.

KOMMENTAR FRÅN VD

Kvartal tre 2022 kan enklast sammanfattas med att Nimutan AB (publ) nu är ett renodlat förvaltningsbolag av värdepapper, vilket innebär att bolaget inte har någon löpande omsättning. Bolagets huvudsakliga tillgång är 6 886 916 st aktier i Humble Group AB (publ). Aktiekursen i Humble Group AB (publ) uppgick per 30 september 2022 till 9,23 kr/aktie.

För 70 procent av aktierna i Humble löper åtagandet om lock-up ut den 6 november 2022. Nimutan AB (publ) har därför kallat till en extra bolagstämma torsdagen den 3 november 2022. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en utdelning av 4 820 841 aktier i Humble till aktieägarna i förhållande till det antal aktier i Nimutan de äger på avstämningsdagen, varvid innehav av varje 78:e aktie i Nimutan ska medföra rätt till en aktie i Humble. Överskjutande aktier i Humble till följd av att aktieägarnas innehav inte är jämnt delbart med 78 kommer inte att delas ut utan kommer att fortsätta innehas av bolaget.

Baserat på stängningskursen (7,73 kr/aktie) för Humbles aktie på Nasdaq First North den 12 oktober 2022, uppgår värdet på den föreslagna utdelningen av Aktierna till 37 265 101 kronor, motsvarade en utdelning om cirka 0,099 kronor per aktie i Bolaget.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt till utdelningen bestäms till den 15 november 2022. Sista dagen för handel i bolagets aktie inklusive rätt till utdelning av aktierna kommer därmed att infalla den 11 november 2022. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag förväntas aktierna i Humble finnas tillgängliga på VP-konton den 17 november 2022.

Efter utdelningen kommer Nimutan AB förvalta kvarvarande 2 066 075 st aktier i Humble Group fram till 6 maj 2023. Baserat på stängningskursen (7,73 kr/aktie) för Humbles aktie på Nasdaq First North den 12 oktober 2022, uppgår värdet på dessa kvarvarande 2 066 075 st aktier till 15 970 760 kronor, motsvarade en utdelning om cirka 0,042 kronor per aktie i Bolaget.

På grund av gällande regelverk kan vi inte längre redovisa enligt IFRS. Under kvartal tre har vi därför bytt redovisningsprincip från IFRS till K3. Bytet innebär att alla siffror inklusive jämförelsesiffror för 2021 endast innehåller Nimutan AB (publ) och inte de avyttrade dotterbolagen. I övrigt har bytet inte haft någon effekt på bolagets redovisning.

Vi fortsätter även vårt arbete med att hitta en potentiell förvärvskandidat till Nimutan AB (publ) som kan driva vidare börsplattformen i en ny verksamhet i samband med lock-up-periodens utgång 6 maj 2023.