BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2022 Nimutan AB (publ)

Oktober-december 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (1 687)
 • EBITDA uppgick till -464 TSEK (180)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -14 208 TSEK (-5 187)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,0378 kr (-0,0138)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -441 TSEK (-85)

Januari-december 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 3 230 TSEK (9 194)
 • EBITDA uppgick till -2 375 TSEK (2 467)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 10 477 TSEK (-3 873)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0279 kr (-0,0103)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 288 TSEK (2 770)

Väsentliga händelser under perioden januari-december

 • Den 17 februari 2022 kommunicerade MedicaNatumin att man ingått en avsiktsförklaring om försäljning av de rörelsedrivande dotterbolagen till Humble Group. Den 29 mars träffade MedicaNatumin och Humble Group ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i det nybildade bolaget Nya MedicaNatumin AB, som efter en intern inkråmsöverlåtelse kommer att äga samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen. Aktieöverlåtelsen sker mot en köpeskilling om 118 436 622 kr som ska erläggas kontant vid Humble Groups tillträde till aktierna. MedicaNatumin ska under en period efter tillträdet återinvestera 113 000 000 kr av köpeskillingen i aktier i Humble Group. Aktieöverlåtelseavtalet godkändes av en extra bolagsstämma i MedicaNatumin den 29 april 2022. Avtalet är villkorat av att medgivanden från vissa av MedicaNatumins kontraktsparter erhålls och att MedicaNatumin träffar ett nytt återförsäljaravtal med en namngiven leverantör. Ledningen i MedicaNatumin och Humble Group har identifierat ett flertal synergier som kan nyttjas efter förvärvet. Däribland möjligheter för kostnadsbesparingar i overhead, produktionsledet och leveranskedjan samt försäljningspotential genom ökad distribution av Humble Groups produkter i MedicaNatumin-bolagens hälsokostkanaler. Man ser också möjlighet att utöka den löpande beläggningen i produktionen som ett resultat av de försäljningsmöjligheter som Humble Group kan förmedla. Efter transaktionen utgörs MedicaNatumins tillgångar i princip uteslutande bestå av återinvesteringsaktierna i Humble Group samt en mindre kassa. Verksamheten kommer enligt en ändrad bolagsordning att vara inriktad på förvaltning av värdepapper.
 • MedicaNatumin AB (publ) fullföljde den 6 maj 2022 transaktionen med Humble Group AB (publ). Transaktionen innebar att MedicaNatumin överlät hela verksamheten i den koncern där MedicaNatumin varit moderbolag till Humble Group.
 • MedicaNatumin AB (publ) har bytt namn till Nimutan AB (publ) samt ändrat verksamhet till att bedriva handel och förvaltning med värdepapper, samt annan förenlig verksamhet.
 • Nimutan AB (publ) har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som offentliggjordes den 29 mars, avseende överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin AB till Humble Group, återinvesterat ett belopp om 113 049 442 kronor inklusive courtage i aktier i Humble Group AB (publ).
 • Bolagstämman 2022-06-20 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital, som vid tidpunkten för stämman uppgick till 37 598 927,70 kronor minskas med 37 098 927,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Syftet med minskningen är att möjliggöra att bolagets aktier i Humble Group AB (publ) delas ut till aktieägarna när de blir tillgängliga för utdelning. Minskningen är genomförd under tredje kvartalet och aktiekapitalet uppgår efter minskningen till 500 000,00 kronor, fördelat på 375 989 277 aktier, med ett kvotvärde om cirka 0,0013 kronor per aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
 • Bolaget har under kvartal tre bytt redovisningsprincip från IFRS till K3. Då samtliga rörelsedrivande dotterbolag såldes till Humble group under kvartal två upphörde koncernen. Då ingen koncern numera föreligger får inte bolaget tillämpa IFRS och inte heller RFR 2 för redovisning i moderbolaget. Av denna anledning tillämpar bolaget numera BFNAR 2012:1 (K3). Övergången från RFR 2 till K3 har inte inneburit några effekter på resultat och ställning. På grund av ovanstående avser den finansiella informationen i denna rapport endast Nimutan AB.
 • Nimutan AB (publ) hade en extra bolagstämma torsdagen den 3 november 2022. Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 4 820 841 aktier i Humble Group till aktieägarna i Nimutan, motsvarande 70 procent av återinvesteringsaktierna. Innehav av varje 78:e aktie i Nimutan medförde rätt till en (1) aktie i Humble Group.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

KOMMENTAR FRÅN VD

Vi blickar tillbaka på ett händelserikt 2022 som självklart kretsat mycket kring avyttringen av våra dotterbolag till Humble Group AB (publ) som genomfördes under andra kvartalet. Nimutan AB ändrade verksamhet i samband med avyttringen och blev ett renodlat förvaltningsbolag av värdepapper.

På den extra bolagstämman den 3 november 2022 beslutades det att dela ut 4 820 841 aktier i Humble Group till aktieägarna i Nimutan. Endast 4 820 209 st aktier delades ut då 632 aktier återfördes till bolaget på grund av att aktieinnehavet inte var jämnt delbart med antal utdelade aktier. Efter utdelningen förvaltar nu Nimutan 2 066 707 aktier i Humble Group och som kommer att förvaltas fram till och med 6 maj 2023 då vår lock up löper ut. Baserat på stängningskursen (9,765 kr/aktie) för Humbles aktie på Nasdaq First North den 30 december 2022, uppgår värdet på dessa kvarvarande 2 066 707 st aktier till 20 181 394 kronor, motsvarade en utdelning om cirka 0,054 kronor per aktie i Bolaget.

Under kvartal fyra har en nedskrivning av Humble-aktierna gjorts med 13 744 TSEK, så att värdet motsvarar marknadsvärdet per 31 december 2022 (20 181 394 kr).

Arbetet med att hitta en förvärvskandidat till Nimutan AB (publ) fortlöper och vår ambition är att detta ska vara klart under första halvåret 2023.