Årsredovisning 2010

(För årsredovisning, se bifogad fil)

De senaste årens stålbad är över. SCN går nu stärkt och med ny kraft in i nästa fas med fokus på försäljning och värdetillväxt. Den nya ledningen har utarbetat en kraftfull strategi och handlingsplan. Till årsstämman har styrelsen lagt fram ett förslag till omfattande åtgärdsprogram. Implementering av detta åtgärdsprogram, som inkluderar flera förvärv, är ett stort steg mot att etablera en stark och lönsam position på marknaden. Sammantaget ser styrelsen framtidsutsikterna som mycket ljusa för SCN och dess aktieägare.

Försäljningsmässigt har räkenskapsåret 2010 i mångt och mycket varit ett förlorat år. Huvudorsaken är företagsrekonstruktionen som hindrat bolaget från att göra affärer på ett effektivt sätt och situationen innebar även att distributörerna har avvaktat utfallet av rekonstruktionen. Detta återspeglas i omsättningen för 2010. Den positiva sidan av detta är att bolaget har kunnat arbeta målinriktat med att minska kostnadsmassan. SCN står idag med en slimmad, kostnadseffektiv organisation och med en förstärkt ledning. Att få fart på en verksamhet efter en rekonstruktion är normalt en mycket utmanande uppgift, men vi känner oss helt övertygade om att lyckas genomföra detta med stor framgång.

Marknaden går mot en framtid där en handfull bolag, med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt bakom produkterna, som SCN, kommer att gynnas. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter ger negativa konsekvenser för konkurrerande produkter med mindre eller ingen dokumentation. Samtidigt är efterfrågan på fungerande produkter stor och uppvisar en stark tillväxt. Parallellt med detta finns en tydlig trend där stora globala aktörer som Nestlé, BASF, DuPont, Pfizer med flera letar uppköpskandidater bland bolag med SCN’s profil. SCN’s egna produkt Immolina utgör en stark innovation inom immunsegmentet, ett segment som bara i USA omsätter cirka 7 miljarder USD och som växer starkt på alla internationella marknader.

SCN har under våren 2011 säkerställt finansiering av kvarvarande skulder från ackordet såväl som av rörelsekapital, vilket ger ett gott handlingsutrymme framöver. Finansieringen sker genom lån av ca 20 MSEK till marknadsmässiga villkor med återbetalning om 3 år. Lånet lämnas av bolagets partner Hälsorutan Norden AB.

I Revisionsberättelsen tar revisorerna upp följande osäkerhet avseende värdering av en tillgång:

I balansräkningen för moderbolaget per 2010-12-31 redovisas aktier i ett dotterbolag, med ett belopp om 3,6 Mkr, samt balanserade utvecklingskostnader, med ett belopp om 2,0 Mkr och i koncernen per 2010-12-31 redovisas immateriella tillgångar, i huvudsak hänförbart till produktteknologier, med ett belopp om 12,2 Mkr. Styrelsen har prövat om nedskrivningsbehov föreligger för dessa tillgångar genom att beräkna ett nyttjandevärde i enlighet med IAS 36 och har i dessa prövningar bekräftat att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En bedömning om nedskrivningsbehov baseras till stora delar på ett antal antaganden om framtiden såsom framtida tillväxt, lönsamhet och kassaflöden, vilka inte har varit möjliga att verifiera i vår version då de berör framtidsinriktad information. Detta innebär att bolagets prognoser om framtida kassaflöden är svårbedömbara och om de positiva kassaflöden som ingår i bedömningarna inte skulle infrias kan detta förhållande kommat att väsentligen påverka värdet av redovisade tillgångar negativt.

Med undantag för ovanstående osäkerhet tillstyrker revisorerna att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

 

Kontakt till SCN:

Fredrik Kjällander,

CEO fk@scnutrition.com

0733-51 91 51

 

Om SCN Scandinavian Clinical Nutrition AB är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien. SCNs produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR och Ledactin, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd. Vidare studier pågår för att utveckla utvalda produkter till OTC-produkter och/eller functional foods. SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är noterad på NGM (Mtf).