Bokslutskommuniké

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) 1 januari–31 december 2011

 

Okt – dec 2011 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 3,4 MSEK (0,5)
* EBIT uppgick till -4,3 MSEK (-2,1)
* Periodens resultat uppgick till -5,3 MSEK (-2,5)
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till-0,08 SEK (-0,04)

 

Jan – dec 2011 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 7,3 MSEK (3,2)
* EBIT uppgick till -11,5 MSEK (21,6)
* Periodens resultat uppgick till -12,6 MSEK (23,6)
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,19 SEK (0,62)

 

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati

Under 2011 har bolaget fokuserat på att implementera den nya strategin för försäljning och tillväxt.

Under våren ingick SCN ett partnerskap med Hälsorutan. Hälsorutan är en av de äldsta och ledande fristående kanalerna för postorder- och onlineförsäljning av hälsokost i Norden. Onlineförsäljning är den snabbast växande försäljningskanalen inom kosttillskott idag. Via partnerskapet med Hälsorutan säkerställdes även långsiktigt finansiering via ett lån om ca 20 MSEK. Kapitalet användes delvis till slutreglering av den företagsrekon­struktion som inleddes 2009 och slutfördes i augusti 2011. Återstående delar används som rörelsekapital i de kraftfulla marknadsaktiviteter som genomförs just nu. I samband med detta skedde ett planerat VD-byte.

På årsstämman i slutet av juni fastställdes ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet innefattar bland annat ett be­myndigande för styrelsen att genomföra strategiska förvärv med betalning i nya SCN-aktier. Redan på årsstämman beslutades om det första förvärvet – produktbolaget Pharmanes AB. Första produkt ut för lansering var en ny anti-age-produkt, baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott – Collacen. Collacen vilar på flera kliniska studier som dokumenterar produktens positiva effekt på huden, såsom ökad elasticitet, ökad fuktighet och mindre rynkor. Vi startade tillsammans med Nordens största hälsokostkedja lanseringen under slutet av 2011 med början i Sverige och Norge.

Precis som 2010 var 2011 försäljningsmässigt i mångt och mycket ett förlorat år på grund av företagsrekonstruktionen. Bolaget har varit förhindrat från att göra affärer på ett effektivt sätt och situationen innebar även att distributörerna avvaktade utfallet av rekonstruktionen. Nu är detta bakom oss och lanseringen av Collacen är det första stora steget mot en god lönsamhet.

Vid sidan av den organiska tillväxten arbetar bolaget aktivt med att söka tillväxtmöjligheter via ytterligare förvärv. Detta kan bli aktuellt redan under våren 2012.

Efter en lång period med finansiellt och strategiskt rekonstruktionsarbete är nu sammanfattningsvis SCN tillbaka på banan med full kraft. Vi hoppas att under 2012 bjuda på nya produktlanseringar såväl som förvärv. Det kommer att krävas hårt arbete men jag ser mycket positivt på SCN’s framtid.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin och nu även Collacen, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF

 

Finansiella kommentarer

Nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 3,4 MSEK under fjärde kvartalet 2011, en ökning med 2,9 MSEK jämfört före­gående år. Nettoomsättningen för helåret 2011 uppgick till 7,3 MSEK (3,2) Övriga intäkter under fjärde kvartalet 2011 uppgick till 0,3 MSEK (0,9). Övriga intäkter för helåret 2011 uppgick till 1,4 MSEK i förhållande till 37,1 MSEK för 2010. Övriga rörelseintäkter för 2010 är i princip uteslutande poster av engångskaraktär, och består till huvudsak av ackordsvins (19,0MSEK), intäkter från förlikning med minoritetsägare av de danska dotterbolaget (7,0 MSEK), reali­serad omräkningsreserv (8,6 MSEK) samt andra effekter av avyttrande/likviderade dotterbolag (2,0 MSEK)

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 8,0 MSEK (3,5) under perioden 1 oktober till 31 december 2011, där motsvarande siffra för helåret uppgick till 20,2 MSEK (18,7). EBIT för samma period uppgick till -11,5 MSEK (21,6). Resulta­tet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -5,3 MSEK (-2,5) och inkluderar finansiella poster om -1,0 MSEK (-0,4). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -12,6 MSEK (23,6) och inkluderar finansiella poster om -1,9 MSEK (1,6).

 

Kassaflöde och finansiell status

Per den 31 december hade koncernen likvida medel och kortfristiga placeringar om 2,6 MSEK (2,1), varav likvida medel uppgick till 1,6 MSEK (2,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -17,1 MSEK (-19,9). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 1,8 MSEK (7,1) och soliditeten var 7 % (38 %). Investeringar och även rörelsekapital kan under 2012 delvis behöva finansieras med extern finansiering.

 

Väsentliga händelser januari – december 2011

 • Den 1 januari tillträdde Fredrik Kjällander som VD i bolaget,
 • Vid extra bolagsstämma den 10 januari valdes en ny styrelse i bolaget: Anders Struksnes (styrelseordfö­rande), Frode Bohan, Göran Uddén, Anders Uddén, Stefan Halldén och Mikael Persbrandt.
 • En ny bekräftande klinisk studie med Immolina publicerades i januari. Studien, som är genomförd på Rigshospitalet i Köpenhamn och på University of Mississippi i USA, visar att en veckas behandling med Immolina stärker immunförsvarets natural killer cells hos människor. Det har nu hittills genomförts ett tiotal studier av Immolina på både människor och djur, vilka alla påvisar Immolinas tydliga positiva effekter knutna till immunförsvaret.
 • Den 31 mars rekryterades Kennet Nilsson, tidigare COO på First North-listade Bringwell, som marknads- och för­säljningschef.
 • I april ingick SCN partneravtal med den ledande onlineförsäljningskanalen Hälsrutan.
 • I juni säkerställdes långsiktig finansiering genom lån via Hälsorutan
 • På årsstämman i juni antogs ett kraftfullt åtgärdsprogram för snabb värdetillväxt, med bemyndigande för styrel­sen att:

 

-vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, i huvudsakligt syfte att genomföra strategiska förvärv, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 4 200 000 SEK fördelat på högst 42 000 000 aktier i Bolaget, eller det lägre belopp som bolagsordningen tillåter, genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan föreskrift om apport eller kvittning.

– besluta om riktad nyemission där (i) teckningsberättigade skall vara aktieägare i bolaget Pharmanes AB (org.nr 556852-8771),(ii) antalet aktier skall vara högst 21 000 000 och (iii) teckningspriset skall erläggas i form av aktier i Pharmanes AB och beräknas så att bolaget har möjlighet att för­värva samtliga aktier i Pharmanes AB i nyemissionen. Denna nyemission är under registrering.

– besluta om, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nyemission av 10 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Nordic Immotech Sweden AB för ett incitamentsprogram inom koncernen. Denna nyemission är genomförd.

– besluta om riktad nyemission till Handinter Kappa AG av högst 10 miljoner teckningsoptioner på huvudsak­ligen samma villkor som i incitamentsprogrammet ovan samt högst 6,8 miljoner aktier till en teckningskurs om lägst 50 öre.

 • Den 12 augusti tillträdde Enrico Vitali Rosati som VD i bolaget.
 • I augusti reglerades de sista ackordsskulderna och företagsrekonstruktionen var därmed till fullo verkställd.
 • I september genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut förvärvet av Pharmanes AB.
 • I slutet av 2011 lanserades den nya produkten Collacen tillsammans med bland annat Nordens största hälsokostkedja med början i Sverige och Norge.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 • Riktad emission i februari till Handinter Kappa AG om10 miljoner teckningsoptioner samt högst 6,8 miljoner i enlighet med beslut fattat vid årsstämman.
 • Styrelsen har i februari beslutat att genomföra en kontrollerad nedläggning av dotterbolagen i Danmark, då ingen verksamhet bedrivs inom dessa bolag.
 • Vid extra bolagsstämma den 22 februari valdes en ny styrelse i bolaget. Styrelsens sammansättning är nu: Björn Wallin (styrelseordförande), Jim Blomqvist, Frode Bohan, Pär Jacobsson, Anders Uddén och Fredrik Kjällander (styrelsesuppleant).

 

Produktportfölj

Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN har genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensierat rättighet­erna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide.

CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR.

Ledactin är en patenterad och varumärkesskyddad produkt med kliniskt visad effekt på kroppens smidighet, bestå­ende av koncentrerade mjölkproteiner med antikroppar och andra bioaktiva mikronutrienter. SCN har licensierat rättigheterna till Ledactin från Stolle Milk Biologics och har i dagsläget försäljningsrättigheterna i Norden.

Collacen är bolagets nya anti-age-produkt som just nu lanseras. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken – utan kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp. Produkten är baserat på låg­molekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott.

 

Forskning och utveckling

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet. Bland annat ingår produkten Immolina i projektet EU-projektet TORNADO, som koordineras av Karolinska Institutet och som är helt finansierat av EU-medel med 6 miljoner Euro. Projektet involverar studier kring Immolina på Karolinska Institutet. Rent generellt kommer all forskning och utveckling som bedrivs framgent att vara starkt fokuse­rad på att nå regulatoriska milstolpar med ett direkt kommersiellt värde.

 

Framtida utveckling

Marknaden lovar fortsatt intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, med starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge ne­gativa konsekvenser för konkurrerande produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN en fördel som ett av få bolag som har kliniska studier bakom produkterna. Marknaden i sig uppvisar dock en stark tillväxt och de största företagen har börjat köpa upp bolag med solid forskning och starka patentskydd inom segmenten medical food, kosttillskott och funktionell mat. Mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande uppköp av små och mellanstora FoU-baserade bolag vars produkter har kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumen­terad effekt och säkerhet. På försäljningssidan är ledningen invol­verad i flera förhandlingar för att säkerställa internationella distributionsavtal. Det är vid sidan av detta högaktuellt med förvärv för att bredda produktportföljen och öka tillväxttakten. De första stegen är redan tagna genom för­värvet av Pharmanes med produkten Collacen samt årsstämmans beslut om bemyndigande för strategiska förvärv.

Sammanfattningsvis är det fortsatt en marknad i förändring och SCN är väl positionerat att möta framtiden.

 

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution och risker relaterade till bolagets förmåga att utveckla nya produkter. I SCN’s årsredovisning för 2010 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering. Den avveckling av dotterbolag i Danmark som avses genomföras under 2012 kan medföra värdeförluster. Dessa kan dock i nuläget inte bedömas fullt ut.

 

Organisation

Per den 31 december hade bolaget 4(2) anställda. Samma datum hade bolaget även 3 (3) konsulter engagerade i koncernens löpande drift.

 

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan koncernbolag och närstående har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till marknads­priser. Transaktioner under 2011 med närstående består av konsultarvoden och hyra: Konsultarvoden Fredrik Kjällander, Peter Sundberg, Anders Struksnes, Maria Söderberg samt hyra och drift 4 146tkr  (QV Management Service AB), Maria Söderberg 40tkr (Li & Lo AB), konsultarvoden Enrico Vitali-Rosati 352tkr (EVR), Anders Struksnes 862tkr varav 540 tkr utlägg (Nutri-consult). Kapitalanskaffningskostnad Anders Uddén 700tkr (Handinter Kappa AG)

 

Moderbolag

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen.

 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisnings­lagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rappor­ten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. För detaljerad information beträffande redovisnings­principerna hänvisas till årsredovisningen för 2010.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)