Bokslutskommuniké 2015

Januari – december 2015 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 86,0 MSEK (92,8)
  • EBITDA uppgick till 2,2 MSEK (3,4)
  • Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (1,9)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,0053 SEK (0,0067)

Oktober – december 2015 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 22,4 MSEK (30,0)
  • EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (0,4)
  • Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (0,8)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,0003 SEK (0,0024

Ord från VD Jakob Johansson:

Bra grund för framtida satsningar lagd

Omsättningen under helåret blev något lägre än förväntat. Positivt är dock att våra egna stora varumärken i Sverige, Nypozin, Largiplex och Jabushe har haft en fortsatt positiv utveckling under hela 2015. För dessa produkter fortsätter vi nu kontinuerligt med kampanjer online, på apotek och i hälsofackhandeln. Stort fokus ligger nu på att vända upp försäljningen av Velloflex, som är ett viktigt varumärke för oss. Vi rekryterar nu en ny produktchef för Velloflex och under året lanseras en ny generation madrasser och fler produkter under varumärket Velloflex.

Den svaga försäljningen beror framförallt på en lägre försäljning av Aptiless och Velloflex kombinerat med en svag försäljning i Norge. Vi påverkades även av förändring i valutor som påverkade koncernen negativt.

EBITDA under perioden uppgick till 1,2 MSEK, och för helåret blev EBITDA 2,2 MSEK. Årets negativa resultat på EBIT-nivå inkluderar en särskild nedskrivning om 4,9 MSEK som motsvarar en tidigare avsättning för tilläggsköpeskilling som redovisas som finansiell intäkt.

Vi har haft ett år med omfattande intern omorganisation, kostnadsbesparingar och konsolidering både vad gäller personalförändringar och koncentration av bolaget geografiskt för att öka effektiviteten. Detta har lagt grunden för en positiv utveckling och förmåga att växa i enlighet med vår strategi.

Kommande rapportdatum
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Kvartalsrapport Q1 2016 – 26 april 2016
Kvartalsrapport Q2 2016 – 26 augusti 2016
Kvartalsrapport Q3 2016 – 26 oktober 2016
Bokslutskommuniké 2016 – 24 februari 2017 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Styrelsen

Kenth-Åke Jönsson
(Styrelseordförande)

Ebba Lindsö

Bengt Johansson

Tom Johnsson

Marie Brakander

Jim Blomqvist

Jakob Johansson
Verkställande direktör

Mats Olsson  
CFO

För ytterligare information kontakta:
Jakob Johansson
Verkställande direktör Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
jakob@medicanord.se

www.medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Bokslutskommunike 2015.pdf

Om Bolaget
Bolaget är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Bolaget förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen fick en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.