Bokslutskommuniké 2018 1 januari – 31 december 2018 MedicaNatumin AB (publ)

Juli-december 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 92,4 MSEK (67,4)
 • EBITDA uppgick till 21,7 MSEK (8,4)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,7 MSEK (3,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0367 SEK (0,0103)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,9 MSEK (8,4)

Januari-december 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 181,6 MSEK (128,0)
 • EBITDA uppgick till 42,5 MSEK (12,3)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 27,4 MSEK (-6,0)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0735 SEK (-0,0161)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,8 MSEK (-0,4)

Väsentliga händelser under perioden januari-december 2018

 • Ulrika Albers tillträdde som VD.
 • En stark utveckling av hudvårdsserien Jabushe på den kinesiska marknaden genererade rekordorder på sammanlagt ca 75 MSEK för utleveranser under 2018 och 2019.
 • Bolaget tecknade ett avtal med bioteknikföretaget Ellen AB (publ) om samarbete gällande utveckling av en ny intimhälsoprodukt innehållande MedicaNatumins patenterade teknologi.
 • Genom ett exklusivt samarbetsavtal med MedCoat AB tog MedicaNatumin över ansvaret för marknadsföring och försäljning av produkten MEDCOAT® på den svenska, norska och finska marknaden. Under andra halvåret beslutade TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) att MEDCOAT® ska ingå i läkemedelssubventionerna.
 • MedicaNatumin fick utmärkelsen "Årets leverantör" av hälsofackkedjorna Hälsokraft och norska Sunkost.
 • Ett femårigt exportavtal tecknades med en ny exklusiv distributör för hudvårdsserien Dermyn® för den kinesiska marknaden.
 • Ett distributionsavtal med Orkla Care AB gällande exklusiva distributionsrättigheter för en hudvårdsprodukt i Europa tecknades.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • MedicaNatumin förvärvade varumärket Dermyn® som innehåller MedicaNatumins patenterade teknologi Tricutan Complex® för svenska marknaden från New Nordic Healthbrands AB (publ).
 • Distributionsavtalet med Orkla Care AB gällande en fotkräm, utökades och inkluderar nu även försäljningsrättigheterna för Norden, Baltikum och Storbritannien.

Kommentar från VD

Ett rekordår för koncernen

MedicaNatumin startade 2018 oerhört starkt och fortsatte stabilt in i andra halvåret för att landa i en omsättning på 181,6 MSEK för helåret, en ökning med 41,9 procent jämfört med 2017. Omsättningsökningen bottnar i en stark organisk tillväxt utan förvärv. Vi ser en stark tillväxt både på den svenska marknaden, men även på våra exportmarknader med Kina i spetsen. Omsättningen för andra halvåret var 92,4 MSEK jämfört med 89,2 MSEK första halvåret, vilket tyder på en stabilitet i vår affär över hela året. EBITDA-resultatet uppgick till 21,7 MSEK (23,4 procent) jämfört med första halvårets 20,9 MSEK (23,4 procent).

Omsättningsökningen på helår med 53,6 MSEK (41,9 procent) har uppnåtts med en ökad bruttomarginal, vilket till stor del är en följd av fortsatt effektivisering av interna processer och synergier. Intensifierade satsningar inom vår innovations- och produktutvecklingsverksamhet samt en något ökande personalstyrka har medfört en marginell kostnadsökning under året.

Innovationsarbete och produktutveckling

Under året har vi arbetat aktivt med att effektivisera vår produk¬tutvecklingsprocess. Detta har utmynnat i flertalet nya produk¬ter som lanserats. Utifrån konsumentbehov har vi utvecklat pro¬dukter som vi producerar i Habo och som lanserats genom vårt distributionsnätverk. Fuktkrämen Jabushe Moisture Protection är ett exempel på detta. Ett annat exempel på hur vi arbetar med produktutveckling är samarbetet med Ellen AB för utveckling av en intimhälsoprodukt, primärt för den nordiska marknaden. Ett flertal studier har påbörjats för att stärka dokumentationen för våra patenterade medicintekniska produkter.

Försäljning och marknad – Norden
Försäljningen på den svenska marknaden har utvecklats starkt och visar en omsättningsökning på 40 procent för 2018 jämfört med 2017. Vi har en stark varumärkesportfölj och ser en positiv tillväxt i alla våra distributionskanaler, inklusive e-handel och apotek. Omsättningen på den norska marknaden har under 2018 inte motsvarat våra förväntningar fullt ut. Där förväntar vi oss en högre utvecklingstakt framåt med flertalet nya produkt¬lanseringar planerade under 2019.

Försäljning och marknad – export
Under andra halvåret tecknade vi två betydelsefulla distributörsavtal som vi bedömer kommer bidra till en fortsatt stark export¬tillväxt med början från 2019 och framåt.

I linje med vår tillväxtstrategi valde vi att ingå ett avtal med en ny distributör som är villig att investera i och fortsätta att byg¬ga Dermynvarumärket i Kina, framförallt via digitala plattformar. Som en del av den globala varumärkesstrategin för Dermyn® förvärvade MedicaNatumin i början på 2019 även rättigheterna för varumärket för den svenska marknaden från New Nordic Healthbrands AB. Förvärvet bedömer vi ha en svagt positiv resultatpåverkan 2019, men vi ser potential i att bygga varumärket Dermyn på den svenska marknaden långsiktigt, samt att komma in på ännu fler marknader framåt.

Det exklusiva avtalet som vi tecknat med Orkla Care AB avse¬ende en hudvårdsprodukt, en fotkräm, innebär en större lan¬seringssatsning på den europeiska marknaden. Produkten innehåller MedicaNatumins patenterade teknologi och tillverk¬ning kommer att ske i vår produktionsanläggning i Habo. Orkla planerar lansering av produkten i Sverige och Norge under 2019 och på utvalda europeiska marknader med start 2020. Målbil¬den är att inom en treårsperiod ha lanserat produkten på ett tio¬tal marknader. Vi ser detta distributionsavtal som en stark bidra¬gande faktor i vårt mål att växa vår exportaffär ytterligare.

MedicaNatumin har under 2018 erhållit flera större order för Jabushe till den kinesiska marknaden. Lokala marknadsom¬ständigheter har medfört en förskjutning av en del av leveran¬serna in i 2019. Under året har vi levererat ut ca 35 procent av ordervolymen gällande den senast kommunicerade ordern. Förseningar som dessa är inte ovanliga under expansionsfa¬sen, och vi arbetar aktivt för att stabilisera utbudet och varu¬märket i Kina. Vår exklusiva distributör har investerat kraftigt i att bygga försäljningskanalen och gjort en omfattande satsning på e-handelsplattformar och ser en fortsatt ökad efterfrågan av produkterna. Vi har en pågående registrering av produkterna som innebär att Jabushesortimentet även kommer kunna säljas i fysisk butik.

Registreringen av våra produkter inom fot- och hudvårdsområdet för vår nya avtalspartner i Mellanöstern-området har tagit längre tid än vår initiala bedömning. Vår partner har fått positivt besked från registreringsmyndigheterna för två av fem aktuella produkter. Vår distributör startade lanseringen av produkterna vid årets Arab Health-mässa som gick av stapeln i slutet på januari 2019.

Produktion
Vi har under 2018 ökat andelen tillverkning av våra egna varu¬märken ytterligare jämfört med 2017. Produktionsanläggningen är väl anpassad till våra behov och har en flexibilitet även för de ökade produktionsvolymer som vår tillväxtstrategi för med sig framöver. Maskininvesteringar och effektivitetshöjande aktivite¬ter ses över och genomförs löpande.

Hållbarhet och kvalitet
Vi har under 2018 certifierats enligt ISO 13485 för medicintek¬niska produkter samt ISO 22716 GMP för kosmetiska produkter. Vår regulatoriska verksamhet har etablerats väl med utgångs¬punkt från Habo och har varit drivande i den TLV-ansökan som gjordes för att MEDCOAT® ska ingå i läkemedelsförmånerna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade att MEDCOAT® tablettöverdrag ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 27 december 2018.

Långsiktig framgång
Vi har arbetat aktivt under året med att utveckla vårt distribu¬törsnätverk genom samarbeten med nya starka internationella partners för våra patenterade produkter och varumärken. Vi be¬dömer att en stor del av tillväxten kommer att ske i Europa och MENA-området, men framförallt i Asien under kommande år. Det finns fortsatt god potential för ett antal produkter i vårt sortiment att utvecklas ytterligare. Nya satsningar är på gång inom produktutveckling, liksom möjligheter till ökad försäljning på flera marknader. Detta innebär en planerad satsning på att utöka personalstyrkan inom sälj och marknad med ett flertal personer under 2019.

I den strategiska plan vi arbetade fram i slutet på 2017 satte vi en finansiell målsättning om att nå en stabil årlig omsättning på 200 MSEK i slutet av 2020. Vår tillväxt har gått betydligt snabbare än vår initiala bedömning och vi ser med stor optimism fram emot kommande år.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019.