Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 MedicaNatumin AB (publ)

Januari-juni 2019

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 73,5 MSEK (89,2)
  • EBITDA uppgick till 5,8 MSEK (20,9)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (13,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,0016 SEK (0,0368)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 MSEK (17,9)

Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2019

  • MedicaNatumin förvärvade hudvårdsvarumärket DERMYN® som innehåller MedicaNatumins patenterade

teknologi Tricutan Complex® för svenska marknaden från New Nordic Healthbrands AB (publ).

  • Distributionsavtalet med Orkla Care AB gällande en fotkräm, utökades och inkluderar nu även

försäljningsrättigheterna för Norden, Baltikum och Storbritannien.

  • En planerad satsning på att utöka personalstyrkan inom sälj- och marknad med ett flertal personer har genomförts.
  • En större satsning på influencersamarbeten för varumärket Jabushe har initierats i och med samarbetet med

svenska programledaren och reportern Jessica Almenäs.

  • Relansering av DERMYN® på den strategiskt viktiga kinesiska marknaden.

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Kommentar från VD

Efter rekordåret 2018 så har 2019 startat mycket blygsammare. Bolagets omsättning för första halvåret landar på 73,5 MSEK (89,2) med bibehållen bruttomarginal på 65,3%. EBITDA-resultat blev5,8 MSEK (20,9), vilket motsvarar 7,8% (23,4) och ett EBIT-resultat på 0,9 MSEK (17,3). Exportaffären på flera marknader har haft sämre utveckling än väntat beroende på långa handläggningstider för registreringar hos utländska myndigheter samt förseningar i utbyggnaden av försäljningskanaler. Detta påverkar omsättning och resultat negativt för första halvåret 2019 jämfört med föregående år. Vi arbetar aktivt för att stabilisera effekterna av den tillfälliga nedgången och ser positivt på utvecklingen framöver. Vi ser en fortsatt god utveckling av den nordiska varumärkesförsäljningen vilket är glädjande. Vi har investerat ytterligare under halvåret både i sälj- och marknadsorganisationen samt i studier som bygger en stabilare och starkare bas i bolaget. Vi bedömer se effekt av detta kommande år. 

Innovationsarbete och produktutveckling

Arbetet under 2018 med att effektivisera produktutvecklings- processen ger effekt och vi fortsätter att lansera produkter under våra egna varumärken.Under våren lanserades en egenutvecklad produkt in i Jabushe- familjen. Jabushe 3-in 1 peeling mask som har mottagits väl på den svenska marknaden och som kommer att lanseras på den kinesiska marknaden under hösten. reMoist en produkt för torra slemhinnor lanserades i början på året i hälsofackhandeln och flera produktlanseringar inom kategorin kosttillskott kommer genom- föras under Q3 och Q4. Vi har ytterligare produktutvecklings- projekt igång med våra kunder. Studierna som pågår för att stärka vår dokumentation för framförallt våra medicintekniska produkter går enligt plan.

Försäljning och marknad – Norden

Försäljningen på den svenska marknaden fortsätter att utvecklas positivt. Vi ser att hälsofackhandeln generellt har en vikande trend och vi har jobbat med att bredda vår distribution i andra kanaler. Vi ser en positiv utveckling i apotekskanalen både on-line och off-line. Kosttillskotten Astaxin®, L-Argiplex® och Nypozin® harstärkt sina marknadsandelar i respektive segment. Vår satsning på Jabushe fortsätter och nu med Tv-profilen Jessica Almenäs som officiell spokes person för varumärket.

Som en del av den globala varumärkesstrategin för DERMYN® förvärvade MedicaNatumin i början på 2019 rättigheterna för varumärket för den svenska marknaden från New Nordic Health- brands AB. Varumärket har uppdaterats med ny varumärkes- identitet och förpackning som lanserats i Sverige och Kina och kommer även introduceras i länder där vi har private label idag.

Tablettöverdraget MEDCOAT® som numer ingår i läkemedels- förmånerna har första halvåret inneburit en satsning på informa- tionskampanjer mot sjukvården. Vi har lanserat en 50-pack av produkten specifikt för denna för oss nya distributionskanal.

Omsättningen på den norska marknaden har förbättrats något första halvåret och där har bland annat lanseringen av två nya Kyolicprodukter samt Jabushe Sun bidragit.

Försäljning och marknad – export

Under andra halvåret 2018 tecknade vi två betydelsefulla distri- butörsavtal för vår fotkräm och DERMYN® som vi bedömer kommer bidra till en fortsatt stark exporttillväxt kommande år. Orkla Care AB har lanserat en fotkräm, som innehåller MedicaNatumins patenterade teknologi, i Sverige och Norge. Produkten säljs under namnet Salvequick Foot Rescue, en gedi- gen lanseringsplan för utvalda europeiska marknader är fram- tagen med start från 2020.Re-lanseringen av DERMYN®-sortimentet ägde rum i juni i Beijing och Hangzhou med bra gensvar från press. Fokus initialt är på två produkter med ansiktslyftsfunktion. Produktsortimentet kommer successivt att utökas och lanseras löpande. I linje med vår tillväxt- strategi valde vi att ingå avtal med en distributör som är kunnig i den kinesiska marknaden och villig att investera i och fortsätta att bygga DERMYN®-varumärket, framförallt via digitala plattformar.

Efter en långdragen registreringsprocess har flera registreringar gått igenom för de produkter inom fot- och hudvårdsområdet som in- går i vårt avtal för MENA-området. Pre-lanseringen startade i januari med närvaro på Arab Health mässan. Vår bedömning är att lansering av produkter mot marknaderna Jordanien, Kuwait och Saudiarabien startar från hösten 2019.

Lokala marknadsomständigheter 2018 medförde en förskjutning av en del av Jabushe-leveranserna till Kina och ca 35 procent av ordervolymen gällande den senast kommunicerade ordern är le- vererade. Det är i dagsläget svårt att bedömma tidpunkter för kom- mande leveranser. Förseningar som dessa är inte ovanliga under expansionsfasen, och vi arbetar aktivt för att stabilisera utbudet, lagernivåer, logistikflöden samtidigt som varumärkesbyggande aktiviteter pågår. Ett delmål i registreringsprocessen har medfört att vi erhållet en import code för Jabushe som betyder att inleverans till Kina är möjlig. Vår distributör har nu även ingått avtal med Tmall för öppnandet av en flagship store för Jabushe. Detta är ett viktigt steg i expansionen av varumärket Jabushe i Kina.

Produktion

Vi har under första halvåret introducerat flera egna varumärken för produktion i anläggningen i Habo. Vi ser det som en styrka att ha kontroll över produktionsprocessen inom organisationen med den flexibilitet som det innebär. Solenergianläggningen som installerats på taket på produktionsanläggningen har inneburit att våra produk- ter numera tillverkas med 100 % förnybar el. En viktig del i vårt mål att bedriva en hållbar produktion.

Hållbarhet och kvalitet

De certifieringar, ISO 13485 för medicintekniska produkter samt ISO 22716 GMP för kosmetiska produkter, som vi numer innehar innebär att vi kan erbjuda våra kunder en hög kvalitetsstandard. Ytterligare ett kvitto på att vi arbetar systematiskt med vårt kvalitets- arbete är att vi under våren genomgick en inspektion från ameri- kanska FDA utan anmärkningar. Kvalitetsavdelningen fortsätter att arbeta aktivt inom området för att säkra att vi möter våra kunders behov. Exempel på detta är att vi under våren påbörjat en Halal-certifiering för ett av våra kosttillskott.

Långsiktig framgång

I den strategiska plan vi arbetade fram i slutet på 2017 satte vi en finansiell målsättning om att nå en stabil årlig omsättning på 200 MSEK i slutet av 2020. Tillväxten gick betydligt snabbare i 2018 än vår initiala bedömning, men har under det första halvåret 2019 tagit ett steg tillbaka. Vi kommer att fortsätta att fokusera på vår strategi och finansiella mål, 200 MSEK 2020, och är rustade att ta oss an alla affärsmöjligheter när de uppstår. Mot bakgrund av de globala trenderna som gynnar innovativa, hållbara och väldoku- menterade effektiva produkter har behovet av våra produkter och tjänster stor potential att öka över tid på ett flertal marknader.

Ulrika Albers CEO/VD MedicaNatumin