Delårsrapport 1 januari–31 mars (Q1) 2011

Nyckeltal koncernen

2011

2010

 

MSEK

jan-mar

jan-mar

Ändring .

 

 

 

 

Nettoomsättning

0,3

1,5

 -80% .

Bruttoresultat

0,3

1,3

-78% .

EBITDA

-2,9

-1,5

93% .

Rörelseresultat (EBIT)

-3,4

-2,2

54% .

Resultat före skatt

-3,3

-1,0

243% .

Resultat efter skatt

-3,3

-0,9

265% .

Resultat per aktie, SEK*

-0,05

-0,04

29% .

Periodens kassaflöde

-0,8

-1,8

-54% .

 * efter utspädning

Kommentar av VD Fredrik Kjällander

SCN arbetar nu med tydligt fokus på försäljning och värdetillväxt. Den nya ledningen, stärkt med en ny välmeriterad marknads- och försäljningschef, är i full färd med att implementera den nya strategin och dess handlingsplan. Vid sidan av intensiva marknadsaktiviteter fortskrider förhandlingar avseende förstärkning av produktutbudet såväl som möjligheter till nya distributionskanaler. Förhandlingar pågår i Norden, övriga Europa och USA. Förvärv kan bli aktuella för att öka tillväxttakten.

En av dessa förhandlingar har resulterat i att SCN ingått ett partnerskap med Hälsorutan. Hälsorutan är med sina över 200 000 kunder en av de äldsta och ledande fristående kanalerna för postorder- och onlineförsäljning av hälsokost i Norden. Onlineförsäljning är den snabbast växande försäljningskanalen inom kosttillskott idag. SCN och Hälsorutan kommer att arbeta tätt tillsammans för att utveckla denna kanal. Partnerskapet innefattar bland annat försäljning av SCNs produkter från och med maj, med en fördjupad satsning från augusti.

Att få fart på försäljningen direkt efter en rekonstruktion är normalt en mycket utmanande uppgift, men vi känner oss övertygade om att lyckas genomföra detta. Vi bedömer att det omfattande arbete som nu genomförs kommer att börja ge resultat redan till sommaren.

Parallellt med aktiviteterna på marknadssidan, pågår slutförhandlingar för att säkerställa finansieringen. Dels finansiering av resterande skulder efter ackordet och dels avseende planerade marknadsaktiviteter mm. Vi bedömer möjligheterna som goda att lösa finansieringen inom kort till bra villkor.

Ovan nämnda faktorer tillsammans med en allmän utveckling av marknaden som är gynnsam för bolaget, gör att vi ser framtidsutsikterna som mycket ljusa för SCN och dess aktieägare.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljningav nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR och Ledactin, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd. Vidare studier pågår för att utveckla utvalda produkter till OTC-produkter och/eller functional foods.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är noterad på NGM (Mtf).

 

Finansiella kommentarer Nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2011 uppgick till 0,3 MSEK (1,5).

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick underdet första kvartalet 2011 till 3,8MSEK (3,7). EBIT för samma period uppgick till -3,4MSEK (-2,2). Resultatet efter skatt för det första kvartalet 2011 uppgick till -3,3MSEK (-0,9) och inkluderar finansiella poster om 0,1MSEK (1,2).

Kassaflöde och finansiell status

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det första kvartalet 2011 till -0,7 MSEK (-2,9).

Per 31 mars 2011 hade koncernen likvida medel om 1,3 MSEK (0,9). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 3,8 MSEK (-26,1) och soliditeten var 23% (-96%).

Väsentliga händelser januari – mars 2011

  • SCN lyckades i mars rekrytera en ny mycket meriterad marknads- och försäljningschef till bolaget. Väsentliga händelser efter balansdagen
  • SCN ingick i april ett partneravtal med den ledande onlineförsäljningskanalen Hälsorutan.

Produktportfölj

Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN har genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensierat rättigheterna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide.

CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR.

Ledactin är en patenterad och varumärkesskyddad produkt med kliniskt visad effekt på kroppens smidighet, bestående av koncentrerade mjölkproteiner med antikroppar och andra bioaktiva mikronutrienter. SCN har licensierat rättigheterna till Ledactin från Stolle Milk Biologics och har i dagsläget försäljningsrättigheterna i Norden.

Forskning och utveckling

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet. Detta avtal kommer att löpa med begränsad ekonomisk börda för SCN tills vidare. Produkten Immolina behandlas bland annat i projektet TORNADO, som koordineras av Karolinska Institutet och som är helt finansierat av EU-medel med 6 miljoner Euro. Djurförsök kring Immolina pågår för närvarande på Karolinska Institutet. Rent generellt kommer all forskning och utveckling som bedrivs framgent att vara starkt fokuserad på att nå regulatoriska milstolpar med ett direkt kommersiellt värde. Framtida utveckling

Marknaden lovar intressanta möjligheter inom den närmaste framtiden för nutritionsföretag som SCN, med starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och mer medvetna konsumenter kan ge negativa konsekvenser för konkurrerande produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN en fördel som ett av få bolag som har kliniska studier bakom produkterna. Marknaden i sig uppvisar dock en stark tillväxt och de största företagen såsom DuPont, Nestlé, Pfizer, BASF mm har börjat köpa upp bolag med solid forskning och starka patentskydd inom segmenten medical food, kosttillskott och funktionell mat. Mycket tyder på att det de närmsta åren kommer att ske omfattande uppköp av små och mellanstora FoU-baserade bolag vars produkter harkliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. SCN med Immolina i spetsen är en tydlig kandidat för ett sådant uppköp, och ledningen kommer även att aktivt förstärka bolagets attraktionskraft via genomtänkt utveckling och kommunikation. På försäljningssidan är ledningen involverad i flera förhandlingar för att säkerställa en rad internationella distributionsavtal. Det kan bli aktuellt med förvärv för att bredda produktportföljen och/eller öka tillväxttakten.

Sammanfattningsvis är det en marknad i förändring och SCN är väl positionerat att möta framtiden.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Den största risken är enligt ledningens uppfattning risken att bolaget inte på kort sikt kan anskaffa tillräckligt kapital för att reglera de sista delarna av ackordsskulden och förlikningen med Pharmavie. Det finns även en risk att bolaget inte har tillräcklig likviditet för att hantera löpande betalningar och uppnå en kritisk försäljningsvolym. Ytterligare risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution och risker relaterade till bolagets förmåga att utveckla nya produkter. I SCN’s årsredovisning för 2009 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.  

Organisation

Per den 31 mars 2011 hade bolaget 1,5 (0,5) anställda. Samma datum hade bolaget även 4 (4) konsulter engagerade.  

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan koncernbolag och närstående har ägt rum på normala affärsmässiga villkor och till marknadspriser. Transaktioner under 2011 med närstående består av konsultarvoden: Anders Struksnes 295 kSEK varav 205kSEK i affärsmässiga utlägg (Nutri-Consult),Maria Söderberg 40 kSEK (Li och Lo AB). Konsultarvoden samt Hyra och drift Fredrik Kjällander, Peter Sundberg, Anders Struksnes, Maria Söderberg 1050kSEK (QV Management Services AB).

Moderbolag

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet 2011 till 0,2 Mkr (0,4). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -2,7 MSEK (-1,2).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning.

Segmentsredovisning har exkluderats i denna bokslutskommuniké. Styrelsen följer inte upp på intäkterna enligt någon uppdelning i segment eller produktområden.

 

Denna kommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)