Delårsrapport Q1 1 januari – 31 mars 2020 ­MedicaNatumin AB (publ)

Januari-mars 2020

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 62,1 MSEK (34,3)
  • EBITDA uppgick till 2,5 MSEK (0,5)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,2 MSEK (-1,6)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,0032 (-0,0042)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,8 MSEK (-3,4)

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2020

  • Tillträde och slutförande av transaktionen gällande förvärvet av Vitalkost AS och dess dotterbolag Corpus Medicus AS den 2 januari 2020.
  • MedicaNatumin AB publicerar resultat från studie av bolagets multifunktionella fotkräm som bekräftar kliniskt signifikant effekt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Kommentar från VD

I första kvartalet ser vi en ökning av omsättningen med 80,8% och landar på 62,1 MSEK jämfört med 34,3 MSEK föregående år. Vårt nya bolag i koncernen, Vitalkost AS som förvärvades vid årsskiftet, är starkt bidragande till omsättningsökningen. EBITDA uppgick till 2,5 MSEK (0,5) vilket motsvarar 4% och EBIT uppgick till -0,7 MSEK (-1,9). För koncernen ser vi en försämrad bruttomarginal till 47,0% jämfört med 61,7% föregående år. Detta beror till största del på produktmixen där försäljningen av ekologiska matvaror till den norska dagligvaruhandeln står för en stor del av omsättningen under kvartalet med generellt lägre marginaler. Koncernen har historiskt sett ett svagt första kvartal och det visar även Q1 2020. Integrationen av Vitalkost i koncernen går enligt plan och vi har ett starkt team på plats, en stabil plan för export och nordisk varumärkesförsäljning inklusive försäljning till den norska dagligvaruhandeln. Sammantaget har vi en stark produktportfölj som kommer att generera fortsatt tillväxt och bidra till positiv utveckling av koncernen i helhet.

Fokus på integration av Vitalkost AS

Försäljningen på den norska marknaden under första kvartalet ökade kraftigt jämfört med samma period föregående år, vilket är direkt relaterat till Vitalkosts integration i koncernen. Från förvärvstidpunkten fram till 31 mars 2020 bidrog Vitalkost AS med 27,4 MSEK till nettoomsättningen och med 3,3 MSEK till koncernens EBITDA. Segmenten som visade tillväxt var kosttillskott och ekologiska matvaror men även hudvårdsegmentet. Sortimentet till dagligvaruhandeln och immunförsvarshöjande kosttillskott i Shift-serien har haft en ökad efterfrågan under perioden. Ledningsgruppen startade direkt vid övertagandet av Vitalkost arbetet med att genomföra de positiva synergieffekter vi identifierat. Planen att fusionera in Medica Clinical Nord Norge AS i Vitalkost AS under andra kvartalet fortskrider. Det innebär att vi stänger det nuvarande kontoret i Moss och flyttar lager och personal till Vitalkost i Tønsberg. Vi har påbörjat gemensamma produktutvecklingsprojekt och planerar under året flytt av produktion av vissa kosttillskott till vår egen enhet i Habo. En breddning av distributionen av främst kosttillskott och hudvårdsprodukter i nya e-handelskanaler såsom Bli Vakker och Farmasiet, Norges största nätapotek, har genomförts under kvartalet och detta inkluderar även Medica Clinical Nord Norges produktsortiment.

Försäljning och marknad

Varumärkesförsäljningen på den svenska marknaden backar något jämfört med föregående år. Vi ser en kanalförflyttning mot e-handel och apotek, både off- och online, som innebär en mindre andel försäljning till bland annat fysiska hälsokostbutiker. Vi har breddat sortimentet i apotekskanalen med produkter i kosttillskottsserierna; Ester-C, L-Argiplex och Kyolic samt hudvårdsserierna Dermyn och Jabushe.

Vi fortsätter med att utveckla vårt sortiment med nya produkter och har i kvartalet lanserat den nya, Jabushe Neck & Décolletage Firming Cream in i Jabushesortimentet. Produkten är egenutvecklad och tillverkas i Habo. Vitalkost genomförde under 2019 en mycket lyckad lansering av kosttillskottet Fast Track som vi förbereder för lansering i andra kvartalet i Sverige och även i Danmark senare i år. Fast Track är ett dokumenterat naturligt kosttillskott för viktminskning med extrakt från gurkmeja, curry och pepparrotsblad. Den unika sammansättningen utgör det aktiva ämnet Slendacor™ som ser till att färre nya mogna fettceller bildas och de existerande fettcellerna minskar.

Under senare hälften av 2019 genomfördes en omorganisation av exportverksamheten och vi tillförde ny kompetens in i organisationen för att säkerställa ett starkare strategiskt fokus på vår export och B2B-verksamhet.

Våra leveranser och försäljning till Kina stoppades helt under kvartalet på grund av covid-19-utbrottet och vi ser en fördröjning av planerade aktiviteter. Inga ytterligare leveranser har skett relaterat till Jabusheordern från 2018. Vi har fortsatt fokus på våra kosmetikserier och har även introducerat kosttillskott på Alibabas ehandelsplattformar. Vi har efter långdragna registreringsprocesser producerat mindre lanseringsvolymer till MENA-området som planerar lansering, av bland annat fortkräm och hårtillväxtgel med start i Jordanien. Vi ser en något ökad orderingång för våra immunsupportprodukter såsom kosttillskotten Ecomer och C-vitaminet Ester-C även för våra exportmarknader

Positiva studieresultat för bolagets fotkräm

Det är glädjande att vi kan erbjuda marknaden en bevisat säker och effektiv multifunktionell produkt för behandling av fotsvamp, hälsprickor, förhårdnader och/eller torra fötter som är mycket vanligt förekommande fotproblem. Den kliniskt bevisade effekten som studien lyfte fram kommer att vara betydande för försäljningsutvecklingen och främst för vår partner Orkla som lanserar produkten i Europa under året. Vi bedömer också att möjligheterna att introducera fotkrämen på nya marknader ökar i och med den säkerställda effekten som studien påvisat.

Arbetet i organisationen med genomförandet av EUs nya regelverk för medicintekniska produkter, MDR 2017/745 är fortsatt omfattande och kommer att pågå även under 2020.

Framåtblick

Vi står inför en oviss framtid i och med utbrottet av covid-19-pandemin och vi har sett en påverkan det första kvartalet i och med att vissa marknader infört restriktioner för befolkningen och fokus har flyttats från exempelvis våra kosmetikprodukter till immunförsvarshöjande kosttillskott.

Egenvårdsbranschen och främst kosttillskott för immunförsvaret ser ut att påverkas i låg utsträckning av covid-19-pandemin vilket också gäller efterfrågan på ekologiska matvaror. Andra produktsegment och marknader förväntas påverkas mer negativt. Vi ser en ökad efterfrågan och orderingång av vissa kosttillskott, men begränsningar i främst leverantörsledet gör att vi bedömer att vi inte kommer kunna leverera extra volymer fullt ut enligt kunders önskade leveransdatum. Vi har fått indikationer om förskjutning i tid av vissa lanseringsprojekt och beställningar på främst exportmarknader men även lokalt. I första kvartalet påverkades produktionsenheten i Habo minimalt av covid-19-pandemin, men vi måste vara förberedda på att vi kan gå in i en period med helt ändrade förutsättningar. Givet den osäkra situationen är det inte i nuläget möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för MedicaNatumin-koncernen för andra kvartalet eller för helåret.

Troligtvis kommer situationen som vi är i att innebära förändringar för delar av vår verksamhet. Vi ser att vi har goda förutsättningar och ekonomisk stabilitet att hantera dessa samtidigt som vi fångar upp de affärsmöjligheter som uppstår. Trots rådande situation ser vi positivt på framtiden och första kvartalets omsättning ger en indikation om att vi är på god väg att nå vårt finansiella mål på 200 MSEK i omsättning 2020.

Jönköping 2020-04-23

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 08.30.

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg samt Moss.
MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.