Delårsrapport Q1 1 januari – 31 mars 2022 MedicaNatumin AB (publ)

Januari-mars 2022

• Periodens nettoomsättning uppgick till 58,6 MSEK (59,3)
• EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,3)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,8 MSEK (-2,4)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,0021 (-0,0063)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MSEK (8,5)

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2022

Den 17 februari 2022 kommunicerade MedicaNatumin att man ingått en avsiktsförklaring om försäljning av de rörelsedrivande dotterbolagen till Humble Group. Den 29 mars träffade MedicaNatumin och Humble Group ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i det nybildade bolaget Nya MedicaNatumin AB, som efter en intern inkråmsöverlåtelse kommer att äga samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen. Aktieöverlåtelsen sker mot en köpeskilling om 118 436 622 kr som ska erläggas kontant vid Humble Groups tillträde till aktierna. MedicaNatumin ska under en period efter tillträdet återinvestera 113 000 000 kr av köpeskillingen i aktier i Humble Group. Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att en extra bolagsstämma i MedicaNatumin den 29 april 2022 godkänner avtalet och beslutar om ändring av MedicaNatumins företagsnamn. För att villkoren ska vara uppfyllda måste aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för besluten. Avtalet är också villkorat av att medgivanden från vissa av MedicaNatumins kontraktsparter erhålls och att MedicaNatumin träffar ett nytt återförsäljaravtal med en namngiven leverantör.

Ledningen i MedicaNatumin och Humble Group har identifierat ett flertal synergier som kan nyttjas efter förvärvet. Däribland möjligheter för kostnadsbesparingar i overhead, produktionsledet och leveranskedjan samt försäljningspotential genom ökad distribution av Humble Groups produkter i MedicaNatumin-bolagens hälsokostkanaler. Man ser också möjlighet att utöka den löpande beläggningen i produktionen som ett resultat av de försäljningsmöjligheter som Humble Group kan förmedla.

Efter transaktionen kommer MedicaNatumins tillgångar i princip uteslutande bestå av återinvesteringsaktierna i Humble Group samt en mindre kassa. Verksamheten kommer enligt en ändrad bolagsordning att vara inriktad på förvaltning av värdepapper.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Kommentarer från VD

Vi har sett en ljusning för flera verksamheter inom MedicaNatumin och är nöjda med årets första kvartal. Det finns dock vissa orosmoln kopplade till världsläget och rådande problematik i leveranskedjan avseende logistik, råvaror och förpackningar. Detta drabbar alla våra verksamheter i olika utsträckning. Vi arbetar lösningsorienterat för att möta konsekvenserna, exempelvis genom dynamiska prishöjningar där det krävs.

Omsättningen för perioden hamnade på 58,6 MSEK (59,3 MSEK) och EBITDA
uppgick till 3,5 MSEK (1,3 MSEK). Bruttomarginalen förbättrades från 43,5% till 48,7%.

Försäljning och marknad Norden
För det svenska bolaget inleddes kvartalet med goda försäljningsvolymer som i kombination med slimmade kostnader medförde att vi överträffade förväntningarna. Arbetet med att rulla ut nylanseringen av de omarbetade hudvårdsprodukterna i Jabushe-serien har fortsatt enligt plan. Produkterna marknadsförs i flera kanaler och satsningen har gett positiv respons hos målgruppen. Även försäljningen av kosttillskottet Jabushe Collagen utvecklades över förväntan under kvartalet. På kundsidan var utvecklingen stabil eller ökande generellt, bortsett från försäljningen via den traditionella hälsofackhandeln som tappade fart. Under mars dämpades försäljningen som helhet något till följd av oroligheter på världsmarknaden. Bolaget har också påverkats negativt av läget i leveranskedjan i form av långa ledtider och prisökningar.

Vitalkost levererar fortsatt fin utveckling, mycket tack vare försäljningsframgångarna med de ekologiska dryckerna Kolonihagen Sparkling och den egna kosttillskottserien Shift Supplements. Bolagets exportsatsningar i Danmark och Kina löper också på väl. Vi har haft en positiv Corona-effekt avseende försäljning av immunstärkande kosttillskott, däribland Ester-C och D-vitamin. Under kvartalet har försäljningen sjunkit i takt med att pandemin är i avtagande.

Vitalkost är väl rustade för fortsatt expansion och har många intressanta aktiviteter planerade för 2022, däribland lanseringen av en ny produkt i Shift-serien under andra kvartalet.

Export & kontraktstillverkning
Störningar i leveranskedjan och fortsatt begränsad rörelsefrihet i många delar av världen har inneburit fortsatta utmaningar för exportaffären. Kraftiga prisökningar på insatsvaror har medfört att vi tvingats till prisökningar.

Hösten 2021 tecknade vi avtal med en distributör på Filippinerna för kosttillskottet Ecomer. Registreringsprocessen har inletts och beräknas vara klar under andra kvartalet. Vår verksamhet kring kosttillskottet Ester-C hade en fortsatt positiv utveckling och vi räknar med att växa affären ytterligare under 2022.

Produktionsavtal tecknades under kvartalet med en växande aktör inom hår- och hudvård.

Första ordern är på plats och vi räknar med en mycket positiv utveckling för kunden med stora volymer de närmaste åren. Tillsammans med en annan aktör inom hår- och hudvård har vi utvecklat flera produkter. Kunden har nyligen lagt en produktionsorder inför sin USA-lansering. Även här ser vi positivt på utvecklingen framöver. I början på året tecknade vi ett treårsavtal för produktion av kosttillskott med en internationell aktör som har fokus på direktdistribution till konsument. Första leveransen sker under innevarande kvartal.

I övrigt ser vi en ökad mängd vid diskussioner med olika aktörer kring kontraktstillverkning.

Sammanfattningsvis så är läget fortfarande ansträngt, men de aktiviteter vi fokuserar på för närvarande kommer att generera ökad försäljning under 2022.

Produktion
Vi har sett en ökad orderingång och beläggning i produktionsanläggningen. Under årets första månader har ökningen främst härrört från tablettillverkningen. Framöver kommer även krämtillverkningen att öka markant. För att klara produktionstakten har vi anställt ytterligare produktionspersonal och planerar att utöka till två skift. Detta är något vi strävat efter under lång tid och mycket positivt för verksamheten. Vi kommer även att genomföra ett antal effektiviseringsåtgärder för att korta genomloppstider och arbeta smartare med ökade volymer.

Perioden har dessvärre även präglats av stora störningar i leveranskedjan avseende insatsmaterial och råvaror. Precis som för många andra innebär containerbrist och överfulla omlastningshamnar runt om i världen utmaningar i form av långa och opålitliga ledtider. Detta innebär att vi tvingats vara väldigt flexibla i vår produktionsplanering. En annan utmaning är kraftiga prishöjningar från leverantörer av plast- och wellmaterial samt på många råvaror och framförallt frakter. Vi ser i dagsläget ingen ljusning och har därför i vår tur behövt höja priserna ut mot marknaden.

Vi ser positivt på framtiden
MedicaNatumin-bolagen har hög aktivitetsnivå med många intressanta projekt på gång. Bedömningen är att flera av dessa satsningar ska generera intäkter från och med i höst. Under första kvartalet gjordes ett gediget arbete med anledning av den avsiktsförklaring samt aktieöverlåtelseavtal som vi har tecknat med Humble Group AB. Vi har genomfört en due diligence-process, signerat ett letter of intent samt publicerat ett utförligt informationsdokument till marknaden. Detta för att ge våra aktieägare underlag för att kunna ta ställning till affären vid den extra bolagsstämma som hålls 29 april 2022.

Vi i styrelsen och ledningsgruppen ser affären med Humble Group AB som en mycket intressant och spännande möjlighet i MedicaNatumins fortsatta tillväxtresa och värdeutveckling. Tillsammans kan vi skapa en ledande marknadsposition i Norden inom våra marknadssegment, där MedicaNatumin kompletterar Humbles Groups befintliga förmågor och vice versa. Vi ser att ett större nätverk skulle ge oss den styrka, stabilitet och ökade försäljningspotential vi eftersträvar. Därmed är vår förhoppning att även stämman är övervägande positiv till affären.

Väl mött på extrastämman!