Delårsrapport Q3 1 juli-30 september 2020 MedicaNatumin AB (publ)

Juli-september 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 45,9 MSEK (38,7)
 • EBITDA uppgick till 4,2 MSEK (7,2)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,0 MSEK (4,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0001 (0,0122)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 MSEK (-1,8)

Januari-september 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 162,2 MSEK (112,2)
 • EBITDA uppgick till 7,5 MSEK (12,9)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (5,2)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,0099 (0,0138)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 MSEK (-4,9)

Väsentliga händelser under perioden januari-september 2020

 • De negativa effekterna av covid-19-pandemin fortsätter att vara betydande för koncernen. Vår B2B och exportverksamhet har varit fortsatt kraftigt påverkad av nedstängningar världen över. Begränsningar och störningar i leverantörsledet har inneburit att vi inte haft möjlighet att leverera ut vissa produkter enligt kunders önskade leveransdatum. Samtidigt har den svenska marknaden visat vikande försäljning på grund av utebliven internationell turism kopplat till covid-19. En fortsatt god efterfrågan av det ekologiska matvarusortimentet för den norska marknaden samt immunhöjande produkter på alla marknader har fortsatt varit de positiva effekterna under perioden.
 • Styrelsen har utsett Peter Hencz till ny VD och koncernchef för MedicaNatumin. 1 januari 2021 ersätter han Ulrika Albers som har innehaft rollen under de senaste tre åren.
 • MedicaNatumin har tecknat ett avtal med Itchy AB om samarbete gällande utveckling av hudvårdsprodukter inom området psoriasis och atopisk dermatit.
 • Exportsatsningen fortsätter genom lansering av hudvårdsserien Jabushe på e-handelsplattformen Amazon i Tyskland i oktober månad.
 • MedicaNatumin AB publicerar resultat från studie av bolagets multifunktionella fotkräm som bekräftar kliniskt signifikant effekt.
 • Tillträde och slutförande av transaktionen gällande förvärvet av Vitalkost AS och dess dotterbolag Corpus Medicus AS den 2 januari 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vitalkost AS, MedicaNatumins dotterbolag utvidgar samarbetet med en norsk dagligvarukedja gällande distribution av produkter inom ekologisk mat och dryck.

Kommentarer från VD

Det tredje kvartalet är även för MedicaNatumin starkt präglat av covid-19-pandemin. Trots detta levererar koncernen ett positivt EBIT på 1,1 MSEK (4,7) och en ökning av omsättningen med 18,5% där vår norska verksamhet är fortsatt starkt bidragande. Nettoomsättningen landar på 45,9 MSEK (38,7) med ett EBITDA på 4,2 MSEK (7,2). Bruttomarginalen ökar i kvartalet till 48,9% jämfört med 46,7% för kvartal två. Vi ser en lönsammare produktmix i kvartalet men en fortsatt totalt lägre bruttomarginal jämfört med 2019 beroende den stora andel ekologiska matvaror till dagligvaruhandeln i Norge.

Sammantaget för de tre kvartalen har vi nått en omsättning på 162,2 MSEK och vi kommer att nå vårt utsatta mål om 200 MSEK för helåret 2020, vilket är en milstolpe i bolagets historia. Omsättningsökningen hittills för 2020 är 45% och är främst relaterad till den norska och europeiska verksamheten. Trots omsättningstillväxten är rörelseresultatet 7,7 MSEK sämre än samma period föregående år. Detta beror på att kostnadsbasen fortfarande är något för hög i förhållande till den, på grund av covid-19, lägre omsättningen än förväntat. Arbetet med att anpassa kostnaderna utifrån nuvarande omsättning har varit intensivt och fortsätter, men kostnadsbesparingar får inte påverka möjligheterna till långsiktig tillväxt negativt. Vi fortsätter med våra satsningar i projekt som har en framtida potential för tillväxt. Dessa innefattar produktlanseringar i Norden, produktutveckling och breddad närvaro på exportmarknader. Under perioden har nya intressanta samarbeten etablerats och vi arbetar fortsatt intensivt med potentiella förvärv.

Påverkan av den pågående covid-19 pandemin
MedicaNatumin har påverkats starkt och fortsätter påverkas på olika sätt av covid-19-pandemin. Osäkerheten är fortfarande stor kring den globala och lokala marknadssituationen där vi även fortsättningsvis kommer se snabba förändringar. Vårt fokus har varit att långsiktigt driva produktion, försäljning och marknad med bibehållen personalstyrka under pandemin men ovanstående faktorer har inneburit att korttidsarbete med 20-40% reduktion i arbetstid för produktionspersonalen införs kommande kvartal. Vår verksamhet i Norge, som även har försäljning mot dagligvaruhandeln, har inte påverkats i samma grad av pandemin.

Vitalkost fortsätter starkt
Vitalkost AS har även under tredje kvartalet fortsatt att leverera över förväntan i omsättning och resultat och är det bolag i koncernen som visar starkast utveckling under året. Från förvärvstidpunkten fram till 30 september 2020 bidrog Vitalkost AS med 73 MSEK till koncernens nettoomsättning och med 8,9 MSEK till koncernens EBITDA. Vitalkost står för ca 50% av koncernens omsättning och vi har en fortsatt positiv breddning av vår distribution inom alla segment. Vårt kosttillskott aminoJern har utvecklats positivt på den danska marknaden där vi under kvartalet även lanserat en 50 mg tablett. Vi har fördjupat vårt samarbete med den norska digitala apotekskedjan Farmasiet.no, med lansering av fler produkter. Det nya samarbetet med en norsk dagligvarukedja innebär en fortsatt tillväxt inom dagligvarusegmentet.

Arbetet med att implementera synergier mellan bolagen i koncernen är intensivt. Exempel på genomförande är lansering av norska produkter så som kosttillskotten Ruis och Shift-serien till svenska hälsokostbutiker från Q1 2021. Vi ser även synergier i inköp, lager, logistik och produktionsrelaterade projekt.

Omsättningstappet för den svenska marknaden uppgår till 34% för helåret jämfört med 2019 och orsakerna är minskad försäljning i vissa hälsobutiker som har ett stort fokus på internationell turism. Detta är starkt kopplat till pågående covid-19-pandemin. Vi anpassar vår verksamhet löpande för att möta den nya situation vi befinner oss i. Exempel på detta är digitala lanseringar och utbildningar för nyheten hårvårdsserien GrowAgain, som vi genomfört. Efterfrågan fortsätter att öka för våra immunförsvarshöjande produkter Kyolic och Ester-C. Detta har resulterat i nya listningar hos Apotek Hjärtat där produkterna nu kommer att finnas på hyllan i stora delar av kedjans butiker.

Den globala marknaden
Utvecklingen i Kina har efter en period av stiltje påbörjat en viss återhämtning. Vi har exempelvis fått nya order för leverans av produkter i kommande kvartal till vår MedicaNatumin Tmall store, detta som förberedelse inför de stora handelsdagarna 11/11 och 12/12. Vi ser även en viss återhämtning för våra kosmetikvarumärken.

Orkla som distribuerar vår fotkräm under namnet Salvequick Foot Rescue, drabbades hårt av lockdown i Europa mitt under lanseringsfasen. Arbetet med lanseringarna har påbörjats igen under Q3. Öppning av samhället igen i MENA-området innebär intensifierat lanseringsarbete under hösten med bland annat satsningar på TV-reklam för utvalda produkter för att lägga en grund för 2021. Jabushe lanseringen på Amazon-plattformen i Tyskland går enligt plan och vi ser med spänning fram emot att aktivera oss ytterligare i denna digitala kanal framöver.

Produktutveckling och produktion
Vi har tagit vara på möjligheterna att fortsätta med att utveckla produkter utifrån våra patentplattformar. Produkt-utvecklingsavtalet och samarbetet med företaget Itchy AB, där vi utvecklar produkter inom atopisk dermatit och psoriasis, är mycket spännande och vi ser bra möjligheter att utveckla detta samarbete vidare.

Förseningar i leverantörsledet för vissa råvaror kvarstår och även förseningar i transporter. Detta gäller främst leveranser från USA och påverkar kvartalet och även kommande perioder. En konsekvens av förseningarna innebär ett försvårat produktionsplaneringsarbete med ovissa leveranstider till kund från vår sida.

Vårt kvalitetsarbete
Produktionen i Habo har godkänts som livsmedelsanläggning enligt Livsmedelverkets regelverk. Vi har även genomgått en audit för livsmedelssäkerhet/Säkra Kosttillskott, utan anmärkningar. Vi är i slutfasen av en pågående Halal certifiering av kosttillskottet Ecomer för att möta krav från våra exportmarknader såsom Malaysia, Indonesien och MENA-området. Denna certifiering kommer att innebära möjligheter för framtida tillväxt på dessa marknader.

Ny strategisk plan och målsättning 2021-2023
Vår personal fortsätter att visa uthållighet, flexibilitet och driv i den omvälvande situation som vi befinner oss i och det är vi enormt tacksamma för. Vi fokuserar på leverans av våra planerade aktiviteter samt att säkerställa vår nuvarande treårsplan som sträcker sig fram till slutet på 2020.

Den nya styrelsen och ledningen är inne i slutfasen av arbetet med att fastställa den strategiska planen för 2021-2023. Planen kommer ha en tydlig målsättning för en stark omsättningstillväxt och lönsamhet där både organisk tillväxt och förvärv ingår. Vidare information om detaljer i strategi och målsättningar kommer presenteras under Q1 2021.

Jönköping 2020-10-21

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 08.30.

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg.
MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME