Halvårsrapport jan-juni 2017

Januari-juni 2017 i korthet för koncernen    

*     Periodens nettoomsättning uppgick till 60,6 MSEK (49,5)
*     EBITDA uppgick till 3,9 MSEK (4,9)
*     Periodens resultat uppgick till -9,8 MSEK (2,2)
*     Resultatet per aktie uppgick till -0,026 SEK (0,007)
*     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,8 MSEK (-15,3)

Väsentliga händelser januari-juni

  •     Årets leverantör hos hälsokedjan Life.
  •     Ökad satsning på forskning och utveckling bl.a. genom rekryteringen av produktutvecklare Elisabeth Valencia Reyes som senast har arbetat för Procter & Gamble.
  •     Lansering av fotkrämen FootPro via CCS Healthcare, nagelgel som behandlar fotsvamp under varumärkena Wartner och Adaxx via Omega Pharma samt nya L-Argiplex Total i vårt lustsegment.
  •     Dotterbolagen Nature Invest i Esperyd AB och Medica Clinical Nord AB har fusionerats med Medica Clinical Nord Sverige AB.
  •     Dotterbolagen Natumin Pharma International AB och Natumin Pharma Läkemedel AB har fusionerats med Natumin Pharma AB.
  •     Det vilande dotterbolaget Medica CN International AB har avyttrats.
  •     Nedskrivning av samtliga tillgångar i sin helhet med 11,2 mkr, hänförliga till förvärvet av Nature Invest (produkten Velloflex).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Ord från VD Andreas Skiöld:
Ett starkt första halvår med ökad omsättning
Det är oerhört glädjande att koncernens omsättning för perioden har ökat med 22 % till 60,6 MSEK (49,5) samt att EBITDA-resultatet uppgår till 3,9 MSEK (4,9).
Minskningen av EBITDA-resultatet beror främst på att utfallet under januari och februari blev sämre än väntat, minskade licensintäkter och en ökad satsning inom forskning och utveckling.
 
Under årets första sex månader har vi ökat satsningen inom forskning och utveckling med förväntning om att få flera nya unika produkter i pipeline för att säkerställa fortsatt expansion. Kostnadsförda investeringar inom innovation uppgår till 2,9 MSEK (0,7).
Vi redovisar c:a 1,5 MSEK i licens/royalty/övriga intäkter jämfört med c:a 5 MSEK motsvarande period föregående år. Vi är medvetna om att framförallt licensaffärer varierar i belopp och omfattning, vilket kräver att vår basaffär är god.
I ett led i att bli mer kostnadseffektiva har vi valt att flytta vår regulatoriska verksamhet från Lund till våra egna lokaler i Habo.
Förvärvet av Nature Invest i Esperyd AB (produkten Velloflex) har inte givit den utveckling vi hoppats på. På grund av att tillgångarna hänförliga till förvärvet inte generar positivt kassaflöde har samtliga tillgångar skrivits av i sin helhet. Detta har haft en negativ resultatpåverkan på EBIT-nivå med 11,2 mkr.
Stärkta relationer med handeln
Medica Nord är en väletablerad och uppskattad samarbetspartner till hälsokosthandeln. Detta bekräftades bland annat då vi under våren fick utmärkelsen Årets leverantör av Life. Sedan årsskiftet har vi arbetat för att ytterligare förstärka vår närvaro och engagemang i butiksledet. Framåt kommer vi att fortsätta bygga ännu starkare relationer med både de fysiska butikerna, såväl som med online-handeln. Fokus på att bygga starka varumärken som efterfrågas av konsumenterna är ett led i arbetet.
Utveckling av patentplattformen
Vår befintliga patentplattform är bred och det finns ett antal olika användningsområden inom och utanför koncernens strategi- och fokusområde. Under våren har vi ökat fokuseringen på utveckling och kommersialisering av våra patentplattformar. Vi arbetar vidare med de områden vi identifierat som intressanta för att dels kunna komplettera med nya patent och dels för att kunna utlicensiera patent som ligger utanför koncernens strategi-  och fokusområde. Här finns en stor omsättnings- och resultatpotential.
Vårt FoU-team under ledning av dr Erin Worrall har färdigställt flera patenterade produkter som kommersialiseras av våra partners på vår hemmamarknad. Vi har förstärkt vårt FoU-team med produktutvecklare Elisabeth Valencia Reyes som bland annat har åtta års erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter hos Procter & Gamble. Med hennes erfarenhet till teamet kan vi fortsätta utveckla unika patenterade produkter och koncept baserade på patentplattformarna.
Produktlanseringar
L-Argiplex är en av Sveriges mest köpta lustprodukter och vi har lanserat L-Argiplex Total som är tredje generationen L-Argiplex, med nytt innehåll och 30 % mer aminosyror än tidigare L-Argiplexprodukter. Produkten är utvecklad tillsammans med några av Sveriges främsta experter på området sex, lust och funktion.
Under perioden har även våra kunder lanserat flera produkter baserade på våra plattformar. Vår partner CCS Healthcare har introducerat vår fotkräm under varumärket FootPro, vilken har tagits emot väl av den svenska marknaden. Vi har levererat vår nagelgel som är en medicinskteknisk produkt som behandlar nagelsvamp. Produkten lanseras av Omega Pharma i Europa. Första land ut är Frankrike och produkten säljs under varumärkena Wartner och Adaxx. A100HF är en medicinskteknisk produkt för egenvård mot ärftligt håravfall vilken marknadsförs i Sverige och Norge av Norvital A/S under varumärket Provexin. Evolan har lanserat vår framtagna munsårsprodukt (NOQ) som säljs via apotek under varumärket ABECE i Sverige och Polen.

Ökade produktionsvolymer

Beläggningen har successivt ökat vid vår produktionsanläggning i Habo. Under andra kvartalet har vi utökat personalstyrkan samt delvis fått förlänga arbetstiden. Vi har även investerat i en ny maskin som installerades i början av sommaren i syfte att möta efterfrågan på att kunna fylla flaskor i mindre storlekar samt för att minska ledtiderna i produktionen.
Resultatet av produktionssynergierna i samband med förvärvet av Natumin Pharma har tagit längre tid än beräknat. Vi bedömer att fullt genomslag av detta får vi först under 2018.
 
Totalt sett har anläggningen fortfarande outnyttjad kapacitet/potential. Arbetet med att nå ytterligare ökning av produktionsvolym och beläggningsgrad är fortsatt prioriterat inför kommande period. Med nuvarande ökningstakt ser vi behov av att gå upp till två skift på någon eller några produktionslinjer inom några månader.
Framåtblick

Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av att finna partners för våra produkter och koncept. Vi arbetar med att expandera med våra produkter såväl i Norden samt övriga Europa. Arbetet med detta sker med befintliga partners samt att finna samarbetspartners på marknader där våra befintliga partners inte är aktiva.

Registreringsprocessen med att få vår helägda hudvårdsserie Jabushe godkänd för försäljning i Kina har tagit mycket längre tid än beräknat. Vår förhoppning är att tillsammans med vår distributör kunna lansera Jabushe i Kina under kommande halvår. Under tiden fortsätter vi med försäljningen online och via frihandelszoner.

Vår målsättning är att fortsätta växa nationellt och internationellt. Vi har en mycket kompetent organisation som har erfarenhet att stödja internationella läkemedelsbolag vid nya produktlanseringar. Den stora organiska tillväxtpotentialen ser vi i exportaffären och målsättningen är att den internationella omsättningen inom ett par års sikt ska vara betydligt större än omsättningen på den inhemska marknaden.

Vi har en tydlig strategi att utöver organisk tillväxt även växa genom förvärv av varumärken/företag. Under årets första halvår har en löpande dialog förts med några tänkbara förvärvsobjekt.

Vi förväntar oss en fortsatt god utveckling under årets andra hälft.
Andreas Skiöld
Verkställande direktör

Om Koncernen
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent.
Produktportfölj
Medica Nord har idag en produktportfölj på drygt 20 produkter inom områden som viktminskning, hudvård, samt kvinno- och ledhälsa genom egna välkända varumärken som t.ex Jabushe, L-Argiplex, Nypozin, Velloflex och Membra7 forte, samt via agentur på produkter som Ester-C, Collacen och Kyolic. Produkterna finns på alla de stora hälsokostkedjorna, via näthandel och på apoteken.
Natumin Pharma har idag en produktportfölj innehållande följande produkter; A100HF, NOQ, Dermyn, Acnix, Activeen, Nåva Nail Gel, Nåva fotkräm, Snö Swedish Arctic Gets och Ecomer. Produkterna säljs via distributörer under olika varumärken.
Försäljning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden januari-juni 2017 till KSEK 60 592 (49 468). EBITDA under perioden januari-juni 2017 uppgick till 3 916 KSEK (4 898). Resultatet efter skatt under perioden januari-juni 2017 uppgick till -9 797 KSEK (2 175).
Likviditet, finansiering och soliditet
Den 30 juni 2017 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 693 KSEK (2 648). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 10 563 KSEK (16 840), kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 14 998 KSEK (14 410). Outnyttjad del av beviljad checkkredit var 1 906 KSEK (2 419).
Koncernens soliditet uppgick den 30 juni 2017 till 54,7 procent (56,4).
Anställda
Per den 30 juni 2017 hade koncernen 38 anställda och 4 inhyrda konsulter.
Investeringar
Koncernens totala investeringar under perioden uppgår till 886 KSEK (17 250) varav rörelseförvärv 0 KSEK (17 250), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 351 KSEK (0), samt materiella anläggningstillgångar såsom inventarier, verktyg och installationer 535 KSEK (0).
Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med 15 983 KSEK (2 719) i avskrivningar varav 2 023 KSEK (423) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 2 724 KSEK (2 296) avskrivningar på immateriella tillgångar samt nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 11 236 KSEK (0).
Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens egna kapital till 81,4 MSEK (91,3).
Aktiekapitalet är fördelat på 372 289 277 aktier. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Ägarstruktur

Per den 30 juni 2017 hade Bolaget tre (3) ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 juni 2017 hade Bolaget cirka 1 430 aktieägare. Bolagets aktie är sedan den 26 oktober 2009 upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet MCNH MTF.

Transaktioner med närstående
Följande transaktioner har skett med närstående under perioden januari-juni 2017:
ML i Huskvarna AB: Konsultarvode Lars Kärnerud 406 KSEK samt lokalhyra Habo 962 KSEK.
Esperyd Invest AB: Konsultarvode Bengt Johansson 397 KSEK.
Risk- och osäkerhetsfaktorer
Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution samt risker relaterade till bolagets förmåga att förvärva nya bolag och licensiera in nya produkter. I Bolagets årsredovisning för 2016 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.
Moderbolag
Medica Clinical Nord Holding AB (publ), med organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari-juni 2017 till 2 641 KSEK (3 016). Resultatet efter skatt under perioden januari-juni 2017 uppgick till 52 KSEK (1 096).
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för 2016.
Nya redovisningsprinciper 2017
Inga nya standarder har trätt eller förväntas träda i kraft under 2017 som kommer påverka bolagets redovisning. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är i övrigt oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2016.
Kommande rapportdatum
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Bokslutskommuniké 2017        26 februari 2018    
Disclaimer
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Medica Clincal Nord Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2017. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Certifiering
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat och att den beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Jönköping 25 augusti 2017
Styrelsen
Torbjörn Björstrand            Bengt Johansson            Anna Furberg
Ordförande            Ledamot                Ledamot
Lars Kärnerud            Thomas Hedner            Christer Gunnarsson    
Ledamot                Ledamot                Ledamot
Andreas Skiöld            Emil Svahn
Verkställande direktör        CF