Information från extra bolagsstämma i MedicaNatumin AB (publ)

MedicaNatumins extra bolagsstämma ägde rum den 29 april 2022. Stämman godkände aktieöverlåtelseavtalet mellan MedicaNatumin och Humble Group AB (publ).

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal
Som tidigare offentliggjorts träffade MedicaNatumin och Humble Group den 29 mars 2022 ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin AB till Humble Group (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Aktieöverlåtelseavtalet innebär att MedicaNatumin till Humble Group överlåter hela verksamheten i den koncern där MedicaNatumin är moderbolag. Den extra bolagsstämman i MedicaNatumin beslutade idag att godkänna Aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut om ändring av bolagsordningen att gälla efter aktieöverlåtelsens genomförande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen med anledning av aktieöverlåtelsen. Beslutet innebär att MedicaNatumins företagsnamn och verksamhetsföremål ändras. Ändringarna i bolagsordningen börjar gälla från den tidpunkt då tillträde i aktieöverlåtelsen sker.

För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på MedicaNatumins webbplats, www.medicanatumin.se. Protokollet från bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor efter stämman.

Aktieöverlåtelseavtalet är fortsatt villkorat av att erforderliga medgivanden enligt kontrollförändringsbestämmelser i avtal med vissa av MedicaNatumins kontraktsparter erhålls och att MedicaNatumin träffar ett nytt återförsäljaravtal med en namngiven leverantör.