Kallelse till årsstämma i MedicaNatumin AB (publ)

Aktieägarna i MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MN"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Aktieägarna i MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MN"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast tisdagen den 7 maj, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen
den 7 maj per e-post till ir@medicanatumin.se.Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella
biträden.

Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande
anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 375 289 277 stycken.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av
a) resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.

11. Val av valberedning.

12. Årsstämmans avslutande.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 och årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas
tillgängligt hos Bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds ut till de aktieägare
som begär det och uppger sin e-postadress, och kommer även att framläggas på stämman.

Jönköping 2019-04-15

Styrelsen

MedicaNatumn AB (publ)

Beslutsförslag

Punkten 1

Valberedningen bestående av Mats Kärnerud, Göran Johansson och Jakob Johansson föreslår att styrelsens ordförande Torbjörn Björstrand utses till stämmans ordförande.

Punkten 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkten 9

Styrelsearvode föreslås utgå med 90 000 kr till vardera styrelsens ledamöter och 180 000 kr till styrelsens ordförande.
Arvode till revisorerna enligt löpande räkning.

Punkten 10

Valberedningen föreslår omval av följande personer i styrelsen:

Ordförande: Torbjörn Björstrand

Ordinarie ledamot: Bengt Johansson, Lars Kärnerud, Christer Gunnarsson, Anna Furberg.

Valberedningen har förslagit till val av ny ordinarie ledamot: Ulf Björklund

Närmare presentation av föreslagen styrelseledamot kommer att finnas på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Valberedningen föreslår omval av revisor: PWC Sweden AB, med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg.

Punkten 11

Styrelsen föreslår att till valberedning inför val av styrelse till nästa års årsstämma väljs: Mats
Kärnerud, Jakob Johansson och Göran Johansson.