KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NIMUTAN AB (publ)

Nimutan AB (publ), org. nr 556692-9690, kallar till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2023, dels anmäla sig till Nimutan AB senast fredagen den 5 maj 2023 klockan 16.00.
 
Anmälan ska göras via e-post till info@nimutan.se eller per post till Nimutan AB, Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping. Anmälan ska innehålla aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.
 
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör denna insändas till Nimutan AB före bolagsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.nimutan.se, och sänds till aktieägare som begär det.
 
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 2 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
Fullständigt beslutsunderlag kommer hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.nimutan.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Dagordning
 
Ärenden:
1.             Stämmans öppnande
2.             Val av ordförande vid stämman
3.             Upprättande och godkännande av röstlängd
4.             Godkännande av dagordningen
5.             Val av en eller två justeringsmän
6.             Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.             Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8.             Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9.             Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
10.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11.          Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman
12.          Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer
13.          Val av styrelse

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 
13.1      Andreas Skiöld (omval)
13.2      Tom Olander (omval)
13.3      Johannes Klintenheim (omval)
13.4      Lars Kärnerud (omval)
13.5      Mats Kärnerud (omval)
 
14.          Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Andreas Skiöld väljs som styrelsens ordförande
15.          Val av revisorer
16.          Val av valberedning
17.          Styrelsens förslag till beslut om likvidation
 
Beslutsförslag
 
Punkt 2: Valberedningen föreslår att advokat Henrik Sjöman utses till ordförande vid stämman.
 
Punkt 9: Den 29 mars 2022 offentliggjorde bolaget att bolaget träffat ett aktieöverlåtelseavtal med Humble Group AB (publ) (”Humble”) om överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin AB. Överlåtelsen fullföljdes med tillträde den 6 maj 2022. Bolaget har därefter, i en avtalad återinvestering, köpt totalt 6 886 916 aktier i Humble till en genomsnittlig kurs om 16,4077 kronor per aktie. Bolaget har i aktieöverlåtelseavtalet åtagit sig att inte överlåta återinvesteringsaktierna under viss tid efter tillträdet.
För 70 procent av återinvesteringsaktierna löpte åtagandet om lock-up ut den 6 november 2022 och för återstående 30 procent av återinvesteringsaktierna löper åtagandet om lock-up ut den 6 maj 2023. Bolaget beslutade på extra bolagsstämma den 3 november 2022 om en utdelning till aktieägarna av 4 820 841 aktier i Humble, dvs. motsvarande 70 procent av återinvesteringsaktierna. Av dessa kom 632 aktier i Humble att behållas av bolaget på grund av att aktieägares aktieinnehav inte var jämnt delbart med antal utdelade aktier. Bolaget innehar alltså för närvarande 2 066 707 aktier i Humble.
Styrelsen föreslår att årsstämman den 10 maj 2023 beslutar om en utdelning av bolagets återstående 2 066 707 aktier i Humble (”Aktierna”) till aktieägarna i bolaget i förhållande till det antal aktier i bolaget de äger på avstämningsdagen, varvid innehav av varje 182:e aktie i bolaget ska medföra rätt till en (1) aktie i Humble. Avrundning sker nedåt. Överskjutande aktier i Humble till följd av att aktieägarnas innehav inte är jämnt delbart med 182 kommer inte att delas ut utan kommer att fortsätta innehas av bolaget och avyttras vid lämpligt tillfälle.
Värdet på utdelningen av Aktierna bestäms utifrån det bokförda värdet på Aktierna vid tidpunkten för utdelningen av Aktierna med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning uppgår, baserat på det bokförda värdet av Aktierna vid tidpunkten för detta förslag, till ett belopp om sammanlagt 20 181 394 kronor, vilket motsvarar en utdelning om cirka 0,054 kronor per aktie i bolaget. Baserat på stängningskursen för Humbles aktie på Nasdaq First North den 30 mars 2023 (6,75 kronor), uppgår den föreslagna utdelningen av Aktierna till 13 950 272,20 kronor, motsvarade en utdelning om cirka 0,0371 kronor per aktier i bolaget.
Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt till utdelningen bestäms till den 17 maj 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag förväntas aktierna i Humble finnas tillgängliga på VP-konton den 19 maj 2023.
 
Punkt 11: Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter och ett revisionsbolag.
 
Punkt 12: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande erhåller 140 000 (140 000) kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 70 000 (70 000) kr var för tiden fram tills nästa årsstämma. Om styrelseledamöternas uppdrag avkortas till följd av beslut om likvidation (punkt 17) reduceras arvodena med hänsyn till det. Valberedningen föreslår att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
 
Punkt 13-14: Valberedningens förslag på styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, eller till dess likvidator utses till följd av beslut om likvidation (punkt 17), framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets hemsida; www.nimutan.se.
 
Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma utser Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att Joakim Falck ska vara huvudansvarig revisor.
 
Punkt 16: Valberedningen föreslår att årsstämman till valberedning väljer Jakob Johansson som ordförande samt Mats Kärnerud och Göran Johansson som ledamöter. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall kvarvarande ledamöter i valberedningen utse ny ledamot.
 
Punkt 17: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen.
Styrelsen har den 8 april 2022 offentliggjort att man efter verksamhetsförsäljningen till Humble avsåg att söka ett så kallat omvänt förvärv eller, om det inte går att genomföra ett sådant omvänt förvärv, att man avsåg att ta initiativ till en likvidation av bolaget. Styrelsen har tillsammans med extern rådgivare haft kontakter med flera olika potentiella kandidater för ett omvänt förvärv, men har vid tidpunkten för detta förslag inte identifierat någon lämplig kandidat. Styrelsen bedömer därför att det inte finns något framkomligt alternativ till en likvidation.
Utifrån idag kända förhållanden beräknas skifteslikviden kunna uppgå till ca 0,0013 kronor per aktie, före avvecklingskostnader. Beräknad tid för slutligt skifte är första kvartalet 2024.
Beslutet om likvidation ska gälla från dagen för bolagsstämmans beslut.
Till likvidator föreslås advokaten Henrik Sjöman, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, som förklarat sig villig att åta sig uppdraget.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör att vidta de åtgärder som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
 
Handlingar och ytterligare information
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på www.nimutan.se samt på Nimutan AB:s huvudkontor, Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar, jämte uppgifter om föreslagna styrelseledamöter som finns angivna i valberedningens förslag, framläggs på stämman genom att handlingarna finns tillgängliga på hemsidan enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Nimutan AB:s huvudkontor, Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
 
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till Nimutan AB på samma postadress som ovan angivits för anmälan till stämman.
 
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 375 989 277. Det totala antalet röster uppgick till 375 989 277.
 
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
__________________________

Jönköping i april 2023
Nimutan AB (publ)
Styrelsen