KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NIMUTAN AB (publ)

Nimutan AB (publ) kallar till årsstämma måndag den 20 juni 2022.

Nimutan ABs årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 20 juni 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 10 juni 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 16 juni 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 10 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 14 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.medicanatumin.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdag den 16 juni 2022. Formuläret kan skickas med e-post till ir@medicanatumin.se eller med post till Nimutan AB (publ), Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dagordning

Ärenden:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman
 11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av styrelse

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

 1. Andreas Skiöld (nyval)
 2. Tom Olander (nyval)
 3. Johannes Klintenheim (nyval)
 4. Lars Kärnerud (omval)
 5. Mats Kärnerud (nyval)

1. Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Andreas Skiöld väljs som styrelsens ordförande

 1. Val av revisorer
 2. Val av valberedning
 3. Beslut om ändring av bolagsordningen
 4. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital

Beslutsförslag

Punkt 1: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Jonas Carpvik, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 2: Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jakob Johansson och advokat Henrik Sjöman eller, vid förhinder för någon av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10: Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter och ett revisionsbolag.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande erhåller 140 000 (250 000) kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 70 000 (140 000) kr var. Valberedningen föreslår att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12-13: Valberedningens förslag på styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets hemsida; www.medicanatumin.se.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman till revisor utser Ernst & Young AB för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att Joakim Falck ska vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman till valberedning inför nästa årsstämma väljer Jakob Johansson som ordförande samt Mats Kärnerud och Göran Johansson som ledamöter. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall kvarvarande ledamöter i valberedningen utse ny ledamot.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse § 4: Föreslagen lydelse § 4:
Aktiekapitalet ska vara lägst 13 500 000,00 kronor och högst 54 000 000,00 kronor. Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000,00 kronor och högst 2 000 000,00 kronor.

Ändringen förutsätter att bolagets aktiekapital minskas (se punkt 17).

Punkt 17: Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 37 598 927,70 kronor, minskas med 37 098 927,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier.

Syftet med minskningen är att möjliggöra att bolagets aktier i Humble Group AB (publ) delas ut till aktieägarna när de blir tillgängliga för utdelning. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 500 000,00 kronor, fördelat på 375 989 277 aktier, med ett kvotvärde om cirka 0,0013 kronor per aktie. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Minskningsbeslutet förutsätter att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen (se punkt 16).

Majoritetsregler
För giltigt beslut avseende punkt 16 och 17 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar och ytterligare information
Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande finns tillgängliga på www.medicanatumin.se.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på www.medicanatumin.se samt på Nimutan AB:s huvudkontor, Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping, senast två veckor före stämman. Dessa handlingar, jämte uppgifter om föreslagna styrelseledamöter som finns angivna i valberedningens fullständiga förslag, framläggs på stämman genom att handlingarna finns tillgängliga på hemsidan enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Nimutan AB:s huvudkontor, Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.medicanatumin.se.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Nimutan AB (publ), Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping, eller via e-post till ir@medicanatumin.se, senast den 10 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Nimutan AB, Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping, och på www.medicanatumin.se, senast den 15 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 375 989 277. Det totala antalet röster uppgick till 375 989 277.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Nimutan AB (publ) har organisationsnummer 556692-9690 och säte i Jönköping.

Jönköping i maj 2022 Nimutan AB (publ) Styrelsen