Kallelse till årsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”SCN”),  kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 juni 2011 kl. 15.00 på Sergels Torg 12, Stockholm, Sverige.

 

(För förslag till dagordning, beslutsförslag, anmälan- och fullmaktsblanketter se bifogad fil)

 

Deltagande på stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden 22 juni 2011, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per post eller e-post enligt uppgifter nedan senast den 23 juni 2011kl 16.00. Anmälningsformulär och fullmaktsformulär bifogas denna kallelse. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB, f.d. VPC AB (”VPC”) i eget namn (s.k. tillfällig rösträttsregistrering) för att äga rätt att rösta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara registrerad hos VPC senast 22 juni 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid. 

Aktieägare som inte är registrerade vid VPC och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman i SCN måste returnera det bifogade anmälningsformuläret till DnB NOR Bank ASA via post (DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge) eller fax (+4722949020) senast 17 juni 2011 kl 12.00 lokal tid. DnB NOR Bank ASA kommer därefter tillfälligt att inregistrera aktierna hos svenska VPC i aktieägarens namn. Aktieägare som endast har anmält sig direkt hos bolaget får delta i ordinarie bolagsstämman utan rösträtt.

 

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ombeds anmäla detta till Bolaget genom att fylla i och sända det bifogade anmälningsformuläret via post eller e-post senast torsdagen den 23 juni 2011 kl 16.00. Aktieägare som önskar delta i stämman via ombud ombeds fylla i och sända in det bifogade fullmaktsfor-muläret till Bolaget på nedanstående adress och bilägga erforderliga behörighetshandlingar till detta. Anmälningsformulär samt fullmaktsformulär finns även tillgängliga på Bolagets hemsida samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

 

Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. 

 

Adress:

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB

Sergels Torg 12, 3 tr

111 57 Stockholm

SVERIGE 

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

 

Antal aktier och röster Antalet aktier och röster i Bolaget är 68 499 452 stycken.