Kallelse till extra bolagsstämma i Medica Clinical Nord Holding, org.nr 556692-9690 2016-04-01

Datum: 2016-04-08, kl. 11.00.
Plats: Scandic Anglais Hotell, Stockholm, 1 tr konferensavd.

Anmälan: Via e-post på info@medicanord.se, senast måndag 2016-04-01, kl. 12.00.
Handlingar: Den fullständiga kallelsen finns på bolagets hemsida, www.medicanord.se

Styrelsen, Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Beslut om en riktad nyemmision kopplad till förvärvet av Natumin Pharma AB om 75 milj. aktier samt möjlighet att nyemittera ytterligare aktier kopplade till tilläggsköpeskillingen.
9. Val av ny styrelseledamot, Lars Kärnerud
10. Årsstämmans avslutande.

KÖPESKILLING
Köpeskillingen för Aktierna består dels av en fast Köpeskilling och dels av en eventuell rörlig Köpeskilling. Den fasta och den eventuellt rörliga Köpeskillingen skall utges av Köparen till Säljaren i form av aktier i Köparbolaget. Detta skall ske via en riktad nyemission till Säljaren på de villkor vilka anges nedan.

3.1 Säljaren erhåller som fast Köpeskilling Sjuttiofemmiljoner (75.000.000) aktier i Köparbolaget. Aktierna kommer att emitteras av Köparen och kunna tecknas av Säljaren på Tillträdesdagen.

3.2 Utöver ovannämnda fasta Köpeskilling, har Säljaren rätt till en eventuell rörlig Köpeskilling uppgående till maximalt ytterligare Tolvmiljoner- femhundratusen (12.500.000) kronor enligt följande:

Tilläggsköpeskillingen skall beräknas och baseras på Koncernens EBITDA-resultat per 2017-12-31.

Utifall Koncernens EBITA per 2017-12-31 överstiger nedan nämnda belopp skall Köparen utge en tilläggsköpeskilling till Säljaren enligt nedan:

EBITDA överstigande 16 mkr ger Säljaren en rätt till 5 miljoner kronor.

EBITDA överstigande 18 mkr ger Säljaren en rätt till 7,5 miljoner kronor

EBITDA överstigande 20 mkr ger Säljaren rätt till 10 miljoner kronor

EBITDA överstigande 25 mkr ger Säljaren rätt till 12,5 miljoner kronor

Tilläggsköpeskillingarna skall inte utges i kontanter utan den skall när den blivit fastställd omvandlas till ytterligare aktier i Köparbolaget.

Stockholm 2016-03-16

För ytterligare information kontakta
Jakob Johansson, VD jakob@medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.