Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), org.nr 556692-9690, till extra bolagsstämma, onsdagen den 22 februari 2012 kl 13.00 på Sergels Torg 12, Stockholm, Sverige.

 

Anmälan

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 februari, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 16 februari 2012 per post på adress Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm, eller per e-post info@scnutrition.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast torsdagen den 16 februari 2012, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Aktieägare som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB (fd norska aktier) och önskar bli röstberättigade vid stämman i SCN måste anmäla det till DNB Bank ASA via post (DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge) eller fax (+4722949020) senast måndagen den 13 februari 2012. DNB Bank ASA kommer därefter tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare som endast har anmält sig direkt hos bolaget får delta i ordinarie bolagsstämman utan rösträtt.

 

Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

 

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster är 68 499 452 stycken.

 

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av ny styrelseordförande, styrelse och styrelsesuppleant.
 7. Stämmans avslutande

 

Förslag till val av ny styrelseordförande, styrelse och styrelsesuppleant (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till val av ny styrelseordförande, styrelse och styrelsesuppleant:

 • Björn Wallin, styrelseordförande
 • Jim Blomqvist, styrelseledamot
 • Frode Bohan, styrelseledamot
 • Pär Jacobsson, styrelseledamot
 • Anders Uddén, styrelseledamot
 • Fredrik Kjällander, styrelsesuppleant

 

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängligt hos bolaget senast två veckor före stämman och på bolagets hemsida www.scnutrition.com. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes per post.

 

Stockholm februari 2012

Styrelsen för Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

 

(För anmälan och fullmakt se bifogad fil)