Kommuniké från årsstämma i SCN

Årsstämman i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) avhölls i går eftermiddag. Stämman beslöt bland annat att anta ett kraftfullt åtgärdsprogram för snabb värdetillväxt, samt förvärv av ett produktbolag med exklusiva rättigheter till en ny metod för anti-age-behandling av hud.

Disposition av årets resultat

Stämman beslutade att balansera disponibla medel i ny räkning. Bolaget föreslår således inte någon utdelning.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem, antalet styrelsesuppleanter en och antalet revisorer en.

Styrelsearvode

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Göran Uddén och Frode Bohan till styrelseledamöter, Anders Struksnes till styrelseordförande samt att till nya styrelseledamöter välja Pär Jacobsson och Jim Blomqvist.  Som styrelsesuppleant valdes Anders Uddén.

Till bolagets revisionsfunktion utsåg stämman revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att:

§4 ersätts med följande: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 6 849 945,20 och högst 27 399 780,80 kronor.”

§5 ersätts med följande: ”Antal aktier ska vara lägst 68 499 452 och högst 273 997 808.”

 

Beslut om åtgärdsprogram

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra åtgärdsprogram enligt nedan:

 

  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, i huvudsakligt syfte att genomföra strategiska förvärv, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 4 200 000 SEK fördelat på högst 42 000 000 aktier i Bolaget, eller det lägre belopp som bolagsordningen tillåter, genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan föreskrift om apport eller kvittning.

 

  • Beslut om riktad nyemission där (i) teckningsberättigade skall vara aktieägare i bolaget unä till Pharmanes AB (org.nr 556852-8771),(ii) antalet aktier skall vara högst 21 000 000 och (iii) teckningspriset skall erläggas i form av aktier i Pharmanes AB unä och beräknas så att bolaget har möjlighet att förvärva samtliga aktier i Pharmanes AB unä i nyemissionen.

 

  • Beslut om, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nyemission av 10 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Nordic Immotech Sweden AB (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall överlåtas inom ramen för ett incitamentsprogram. För teckningsoptionerna skall inget teckningspris erläggas. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en aktie. Optionsrätten skall utnyttjas senast 30 juni 2016 och teckningskursen skall vara 50 öre. Stämman uppdrog vidare åt styrelsen i Bolaget att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram.

 

  • Beslut om riktad nyemission till Handinter Kappa AG av högst 10 miljoner teckningsoptioner på huvudsakligen samma villkor som i incitamentsprogrammet ovan samt högst 6,8 miljoner aktier till en teckningskurs om lägst 50 öre.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skall kvarstå.

 

Kontakt till SCN:

Fredrik Kjällander, CEO

fk@scnutrition.com

0733-51 91 51

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCNs produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR och Ledactin, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd. Vidare studier pågår för att utveckla utvalda produkter till OTC-produkter och/eller functional foods.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är noterad på NGM (Mtf).