Kommuniké årsstämma maj 2015, Medica Clinical Nord Holding

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) årsstämma i Stockholm idag den 26 maj 2015 fattades följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bengt Johansson och Jim Blomqvist. Bolagsstämman fattade vidare beslut om nyval av Tom Johnsson, Marie Brakander, Ebba Lindsö och Kent-Åke Jönsson. Mats Olsson valdes som styrelsesuppleant.

Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2016. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 444 000 kronor, att fördelas bland styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut. I beloppet inkluderas lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Årsstämman beslutade vidare om omval av PWC Sweden AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt. Antalet nyemitterade aktier som styrelsen äger rätt att fatta beslut om omfattar totalt högst Trettiomiljoner (30 000 000) aktier.

Emissioner skall kunna ske genom kontantemission, apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor, i syfte att genomföra eller finansiera expansion av verksamheten, lansering av nya inlicensierade produkter och varumärken, och/eller att förvärva hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor, med den prissättning som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Samtliga beslut fattades enhälligt. Totalt sett var aktieägare som representerade 43 506 458 aktier närvarande, vilket motsvarar totalt 14,63 procent av aktierna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ).

Stockholm 2015-05-26

För ytterligare information kontakta:
Jakob Johansson, VD
jakob@medicanord.se

eller

Jim Blomqvist, styrelseordförande
jim@medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.