Kommuniké årsstämma maj 2017, Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) årsstämma i Jönköping idag den 9 maj 2017 fattades följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2016.
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade att välja Torbjörn Björstrand, Christer Gunnarsson, Lars Kärnerud, Anna Furberg, Thomas Hedner och Bengt Johansson till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2018. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 486 000 kronor, att fördelas bland styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut. I beloppet inkluderas lagstadgade arbetsgivaravgifter.
Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Torbjörn Björstrand till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade vidare om omval av PwC Sweden AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen så att styrelsen i framtiden ska bestå av 5-7 styrelseledamöter.
Samtliga beslut fattades enhälligt.
Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Torbjörn Björstrand till styrelsens ordförande.
Denna information är sådan information som Medical Clinical Nord Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 maj 2017.