Kommuniké extra bolagsstämma december 2017, Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Jönköping idag den 15 december 2017 fattades följande beslut:

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt kallelsen och ändra namn till MedicaNatumin AB (publ)
Samtliga beslut fattades enhälligt.
Denna information är sådan information som Medical Clinical Nord Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.