Kommuniké från årsstämma 2023 i Nimutan AB (publ)

På Nimutan AB (publ) årsstämma i Jönköping idag den 10 maj 2023 fattades följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutande att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsåret 2022 dela ut 2 066 707 aktier i Humble Group AB (publ) till bolagets aktieägare. Utdelningen motsvarar, baserat på det bokförda värdet av utdelningsaktierna vid tidpunkten för styrelsens förslag, en utdelning om cirka 0,054 kronor per aktie i bolaget. Baserat på stängningskursen för Humble Group AB (publ) aktie på Nasdaq First North den 9 maj 2023 (8,29 kronor) motsvarade utdelningen cirka 0,046 kronor per aktier i bolaget.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
Årsstämman beviljande styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Styrelse, revisor och arvoden
I enlighet med valberedningens förslag beslutade bolagsstämman att välja om Andreas Skiöld, Tom Olander, Johannes Klintenheim, Lars Kärnerud samt Mats Kärnerud till ordinarie styrelseledamöter. Andreas Skiöld utsågs till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades att utgå med 140 000 kronor (oförändrat) och till varje övrig ledamot i styrelsen med 70 000 kronor (oförändrat). Om styrelseledamöternas uppdrag avkortas till följd av beslutet om likvidation (se nedan) ska arvodena reduceras med hänsyn till detta.

Bolagstämman beslutade att, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, välja om Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Joakim Falck fortsatt ska vara huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen
Till ledamöter i valberedningen valdes, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Mats Kärnerud och Göran Johansson med Jakob Johansson som ordförande.

Beslut om frivillig likvidation
Bolagstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen. Beslutet om likvidation ska gälla från dagen för bolagsstämmans beslut.

För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nimutan.se. Protokollet från bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor efter bolagstämman.