Kvartalsrapport 1 2016 Medica Clinical Nord Holding

Januari – mars 2016 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 18,6 MSEK (21,6)
  • EBITDA uppgick till 0,9 MSEK (-1,6)
  • Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-2,4)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,000 SEK(-0,008)

Viktigare händelser i koncernen under Q1 2016

  • Rekrytering av Anette Senke, ny affärsområdeschef för vår skönhet och kosmetik.
  • Rekrytering av Jonas Lind, ny försäljningschef i Sverige.

Nyckeltal januari-mars 2016

Nyckeltal koncernen MSEK 2016 jan-mars  2015 jan-mars 
Nettoomsättning 18,6 21,6
Bruttoresultat 10,7 12,9
EBITDA 0,9 -1,6
Rörelseresultat (EBIT) -0,1 -2,2
Resultat före skatt -0,3 -2,4
Resultat efter skatt -0,1 -2,4
Resultat/aktie, SEK -0,000 -0,008
Periodens kassaflöde -1,3 -1,2

Ord från VD Jakob Johansson:

Starkt förbättrat resultat jämfört med Q1 föregående år.
Vi redovisar ett EBITDA-resultat på 0,95 MSEK vilket är en stark förbättring jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen under perioden uppgick till 18,6 MSEK vilket är lägre än förväntat. Detta beror delvis på att marknaden totalt sett har varit svag Jan -Mars 2016 vilket även har drabbat oss mer än förväntat.

Efter periodens utgång förvärvade vi forsknings och utvecklingsbolaget Natumin Pharma AB vilket stärker koncernen avsevärt, på flera sätt. Genom förvärvet får vi en bredare grund att stå på med forskning och utveckling, en omfattande patentplattform, produktion och exportförsäljning i över 20 länder. Detta innebära att Medicas stora varumärken kan nå ut på fler marknader snabbare. Vi ser även stora kostnadssynergier inom områdena ekonomi, försäljning, administration, kvalité och logistik som alla kommer bidra till positiv utveckling av koncernens resultat.

Samtliga kostnader relaterade till förvärvet av Natumin Pharma AB är upptagna och belastar endast kvartal 1.

Jag ser stor potential i det nya Medica Nord och arbetet med att få ihop organisationerna och dra nytta av synergierna är i full gång.

Vi har dessutom mött ett stort intresse från externa parter att ev. förvärva nyttjanderätten till en del av de patent som är en del av Natumin Pharma ABs tillgångar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens slut förvärvades Natumin Pharma AB, ett forsknings och utvecklingsföretag med en bred patentplattform och en modern fabrik med tillverkning av egenvårdsprodukter och läkemedel samt en export till över 20 länder.

Rekrytering av Sophia Fagerlund, ny produktchef för Velloflex.

Kommande rapportdatum
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Halvårsrapport 2016 – 26 augusti 2016
Kvartalsrapport Q3 2016 – 26 oktober 2016
Bokslutskommuniké 2016 – 24 februari 2017

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm kl 13.00 den 25 maj 2016.

Stockholm, 26 April 2016

Styrelsen

Kenth-Åke Jönsson
(Styrelseordförande)

Ebba Lindsö

Bengt Johansson 

Tom Johnsson

Marie Brakander

Jim Blomqvist

Lars Kärnerud

Jakob Johansson 
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Jakob Johansson,VD Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
jakob@medicanord.se
www.medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Delarsrapport Q1 2016.pdf

Om Bolaget
Bolaget är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Bolaget förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen fick en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.