Kvartalsrapport 3 2015

Juli – september 2015 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 20,6 MSEK (23,5)
  • EBITDA uppgick till 2,5 MSEK (1,1)
  • Periodens resultat uppgick till 1,6 MSEK (0,2)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,0056 SEK (0,0) Viktigare händelser i koncernen under Q3 2015

Viktigare händelser i koncernen under Q3 2015

  • Tre nya medarbetare börjar hos oss på kontoret i Jönköping.
  • Avtal tecknas för Jabushe på den kinesiska marknaden.
  • Beslut fattas att implementera ett nytt affärssystem samt att effektivisera materialhanteringen genom att flytta lagret i Norge till Sverige.

Nyckeltal juli-september 2015

Nyckeltal koncernen MSEK 2015 juli-september  2014 juli-september
Nettoomsättning 20,6 23,5
Bruttoresultat 12,4 14,6
EBITDA 2,5 1,1
Rörelseresultat (EBIT) 0,4 0,5
Resultat före skatt 1,7 0,6
Resultat efter skatt 1,6 0,2
Resultat/aktie, SEK 0,0056 0,000
Periodens kassaflöde -1,1 -1,0

Ord från VD Jakob Johansson:

Arbetet med omorganisation och kostnadsbesparingar som påbörjades i Q4 föregående år har redan nu fått stor effekt och vi redovisar ett EBITDA-resultat på 2,5 Milj i Q3, mer än en fördubbling jämfört med motsvarande kvartalföregående år.

Det är glädjande att se att de åtgärder vi genomfört under året har gett en kraftig resultatförbättring och möjliggör vår vision om stark tillväxt.

Vi har även gjort lagernedskrivningar i kvartalet med totalt 750 KSEK.

Under kvartalet har vi ökat vårt lager inför den stora försäljningsperioden i Q4 vilket har en påverkan på kassaflödet.

Såväl Nypozin, L'Argiplex och Jabushe visar god tillväxt under kvartalet vilket är glädjande.

Planeringen för lanseringen av Jabushe i Kina fortgår enligt plan och ser mycket spännande ut.

Kommande rapportdatum
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Bokslutskommuniké 2015, 26 februari 2016

Rapporten i sin helhet är bifogad.

Styrelsen

Kenth-Åke Jönsson
(Styrelseordförande)

Ebba Lindsö

Bengt Johansson

Tom Johnsson 

Marie Brakander

Jim Blomqvist

Jakob Johansson
Verkställande direktör

Mats Olsson  
CFO

För ytterligare information kontakta
Jakob Johansson Verkställande direktör Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
jakob@medicanord.se
www.medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Delarsrapport Q3 2015.pdf

Om Bolaget
Bolaget är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Bolaget förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen fick en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.