Medica Nord: Kallelse till extra bolagsstämma i Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”MCN”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 Oktober 2016 kl. 10.30 på Medicas kontor, Östra Storgatan 20 i Jönköping.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 oktober, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 19 oktober per e-post till info@medicanord.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Biträde

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget är 372 289 277 stycken.

 

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1.   Öppnande av årsstämman och val av ordförande.

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.   Godkännande av dagordning.

4.   Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.

5.   Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.   Val av styrelseledamöter

7.   Årsstämmans avslutande.

 

Styrelsen

Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

 

 

Beslutsförslag

Punkten 6

Valberedningens förslag till ny styrelse är, Kenth Åke Jönsson, Ebba Lindsö, Tom Johnsson, Lars Kärnerud, Thomas Hedner och Jakob Johansson.

 

Thomas Hedner.

Professor (MD och PhD) samt ekonom (MBA)

Professor i klinisk farmakologi vid Göteborgs Universitet vid enheten för innovation och entreprenörskap.

Thomas har grundat flera biomedicinska start-ups såsom Blood Pressure AB, DuoCort AB och Laccure AB

Thomas är styrelseledamot i KaroPharma AB samt styrelseordförande i Medical Manual Europé AB

 

Jakob Johansson

VD, Medica Clinical Nord Holding AB

 

Bengt Johansson lämnar sin plats i styrelsen och fokusera helt på Medica Nords affärsutveckling i sin roll som Business Development Manager.

 

Mats Olsson lämnar sin plats som styrelsesuppleant.