Medica Nord Kvartalsrapport 1 2015

Januari – mars 2015 i korthet för koncernen
– Periodens nettoomsättning uppgick till 21,6 MSEK (21,2)
– EBITDA uppgick till -1,6 MSEK (1,3)
– Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (0,7)
– Resultatet per aktie uppgick till -0,009 SEK (-0,006)

Viktigare händelser i koncernen under Q1 2015
– Rekryterar Peter Karlsson till ny nordisk försäljningschef.
– Eextra bolagsstämma vid vilken fattades ett enhälligt beslut fattades om att ändra bolagets firma till Medica Clinical Nord Holding AB (publ).
– Bolaget lanserar ny hemsida och web-plattform, www.medicanord.se.
– Lanserar det egna varumärket Jabushe, en av de strategiskt viktigaste produkterna i bolagets portfölj, på apoteken.

Ord från VD Jakob Johansson:
Bolaget gör ett svagt kvartal, både vad gäller resultat och omsättning. Omsättningen ökar marginellt jämfört med föregående år men EBITDA-resultatet är negativt. Våra stora varumärken utvecklas helt enligt plan, dock med undantag av Aptiless. Aptiless står för ca 90% av det dåliga utfallet, både vad gäller försäljningen och lönsamheten. De största anledningarna till detta är dels att marknaden utvecklats negativt och förändrats snabbt samt att produkten ännu inte fått godkända claims (hälsopåståenden) på EU-nivå. Som distributör har Bolaget ingen påverkan i denna process utan den styrs av den globala rättighetsinnehavaren till produkten. Emellertid har Medica Nord haft anledning att förvänta sig att sådant godkännande skulle vara på plats senast under sommaren 2014. Avsaknad av claims gör givetvis att det är oerhört svårt för oss att kommunicera mot konsument på ett effektivt och säljande sätt.

Bolaget fortsätter även enligt vad vi tidigare rapporterat att belastas av engångskostnader som tagits i samband med omorganisationen i Norge. Åtgärdsprogrammet som sjösattes under slutet av Q4, och som nu har fortsatt i Q1 även i Sverige, kommer inte att ha någon negativ påverkan på försäljningen och vår fortsatta resa mot tillväxt. Tvärtom får vi nu en mycket effektivare organisation än tidigare. Åtgärdsprogrammet kommer börja ge resultat efter sommaren och får därefter full effekt i november 2015. Besparingarna uppgår till ca 5 miljoner kronor på årsbasis.

Efter 6 månader som VD känner jag nu att jag fått en klar bild över bolaget, organisationen och den marknad vi befinner oss i. Med de förändringar vi gör blickar vi framåt och ser fram emot att ingå nya samarbetsavtal med bolag med nya spännande produkter för den nordiska marknaden. Vi har vidare framskridna planer på förädling och komplettering (line extensions) av våra egna större varumärken.

Vårt mål är fortfarande att ha en stark tillväxt under lönsamhet och jag är övertygad om att vi kommer att få se fina resultat i slutet av året och leverera ett bra EBITDA-resultat för helåret 2015.

Jag vill gärna se Q1 som ett kvartal där vi har tagit rätt beslut för framtiden och nu kommer igen med full kraft. Vi är ett bolag med många starka egna produkter och varumärken, och även om en produkt har varit en besvikelse under en tid har det ingen påverkan på Bolagets framgång och livskraft långsiktigt. Detta är en styrka och det budskap jag vill lämna med er i mina VD-ord denna gång.

Kommande rapportdatum
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Halvårsrapport 2015, 27 augusti 2015
Kvartalsrapport Q3, 2015 23 oktober 2015
Bokslutskommuniké 2015, 26 februari 2016

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 26 maj 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, 28 april 2015

Styrelsen
Jim Blomqvist
(Styrelseordförande)

Frode Bohan

Bengt Johansson

Joakim Jonason

Anders Struksnes

Mats Espander

Jakob Johansson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Jim Blomqvist
Styrelseordförande Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
Telefon 0708-195 924
info@medicanord.se
www.medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Delarsrapport Q1 2015-04-28.pdf