MedicaNatumin AB (publ) anpassar bolagsstämman till rådande omständigheter

Av omtanke om aktieägare, styrelseledamöter, medarbetare samt övriga berörda har vi, med anledning av coronavirusets spridning i samhället, beslutat att anpassa vårt arrangemang vid vår bolagsstämma som hålls den 12 maj 2020 i Jönköping. Av försiktighetsskäl kommer bolagsstämman att begränsas i omfattning så långt det går samtidigt som aktieägarnas rättigheter tas i beaktande.

Detta innebär följande förändringar

  • Bolagsstämman börjar kl 14.00, men inpassering sker först kl 13.45. Vi ber vänligen aktieägarna att gärna vänta utomhus till dess inregistreringen öppnar och hålla rekommenderade avstånd.

  • Bolagsstämman hålls i ett konferensrum på Best Western John Bauer Hotell Södra Strandgatan 15, 553 20 Jönköping, och de närvarande kommer att placeras väl utspridda i stämmolokalen.

  • Antalet närvarande måste begränsas till det tillåtna antal som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

  • VD kommer att hålla ett kort anförande på bolagsstämman, presentationen kommer att läggas upp på bolagets webbplats efter stämman.

  • Ingen förtäring eller dryck kommer serveras.

  • Aktieägare påminns vänligen om möjligheten att delta på stämman genom att lämna fullmakt till ett ombud. Fullmaktsformulär finns på vår webbplats https://medicanatumin.se/ir/bolagsstammor/

Vänligen notera att MedicaNatumin inte har möjlighet att agera ombud.

  • Av hänsyn till samtliga ber vi alla aktieägare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som har sjukdomssymptom eller tillhör en riskgrupp ber vi att avstå från att delta personligen och istället delta via ombud.

Vi följer utvecklingen löpande och kommer vid behov att uppdatera informationen rörande årsstämman på vår webbplats https://medicanatumin.se/ir/bolagsstammor/

Jönköping 2020-04-14

För ytterligare information kontakta 

Ulrika Albers, VD

ulrika.albers@medicanatumin.se