MedicaNatumin AB (publ) fullföljer transaktionen med Humble Group AB (publ)

MedicaNatumin AB (publ) har fullföljt transaktionen med Humble Group AB (publ) som offentliggjordes den 29 mars 2022.

Transaktionen innebär att MedicaNatumin till Humble Group överlåter hela verksamheten i den koncern där MedicaNatumin varit moderbolag. Villkoren för transaktionen har nu blivit uppfyllda eller eftergetts och transaktionen har därefter slutförts med omedelbart tillträde.