MedicaNatumin AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se.

En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-post IR@medicanatumin.seeller via telefon 036 -38 74 76
Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018.
Jönköping 2018-04-16