MedicaNatumin AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se.
En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-post IR@medicanatumin.seeller via telefon 036 -38 74 70.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Jönköping 2019-04-15