MEDICANATUMIN INGÅR AVSIKTSFÖRKLARNING OM FÖRSÄLJNING AV DESS RÖRELSEDRIVANDE DOTTERBOLAG TILL HUMBLE GROUP AB (PUBL.)

MedicaNatumin tillkännager idag att man ingått en icke bindande avsiktsförklaring med Humble Group avseende överlåtelse av samtliga aktier i MedicaNatumins dotterbolag till Humble Group. Den preliminära köpeskilling uppgår till 118 436 622 kronor, motsvarande ett värde om 0,315 kronor per aktie i MedicaNatumin som innebär en premie om 22,4 procent i förhållande till volymviktad genomsnittlig kurs för MedicaNatumins aktie under 90 handelsdagar fram till den 16 februari 2022. Köpeskillingen ska erläggas med nyemitterade aktier i Humble Group till en kurs per aktie om 25,93 kronor. Om ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås mellan MedicaNatumin och Humble Group, kommer överlåtelsen att villkoras av att bolagsstämma i MedicaNatumin beslutar om att godkänna transaktionen med kvalificerad majoritet. MedicaNatumins styrelse rekommenderar aktieägare att rösta för ett eventuellt beslutsförslag och aktieägare representerade cirka 30 procent av samtliga aktier och röster i MedicaNatumin har utryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslutsförslaget.

Styrelsen i MedicaNatumin anser att denna affär skulle skapa värde för bolagets aktieägare då dessa dels får aktier i Humble Group och dels behåller sitt ägande i MedicaNatumin AB. Styrelsen har i processen även anlitat Eminova Partners AB och erhållit en Fairness Opinion på värderingen av aktierna i MedicaNatumin AB (publ) som köpeskillingen baseras på. Efter affärens genomförande kommer MedicaNatumin AB (publ) att byta firma och verksamhet. Styrelsen och ledningen utvärderar möjligheterna till ett omvänt förvärv samt nyttjande av historiska förlustavdrag efter transaktionens genomförande. Sammantaget anser styrelsen och ledningen att affären blir fördelaktig för MedicaNatumin och dess aktieägare, där verksamheterna avyttras till en premie och där det sedan även finns en potentiell uppsida i det kvarvarande ägandet och dess struktur.

“Vi ser detta som en mycket intressant möjlighet för MedicaNatumin att stärka sin position inom kosttillskott och nutrition, ett segment där Humble lyckats etablera sig som en konkurrenskraftig aktör. Tillsammans kan vi skapa en ledande marknadsposition i Norden inom segmentet där MedicaNatumin kompletterar Humbles befintliga förmågor och vice versa. Med Humble som ägare av MedicaNatumin-bolagen kommer vi även att kunna nyttja ett större nätverk för ökad försäljningspotential samt ansluta till en stabil och snabbt växande organisation som kan erbjuda de resurser vi behöver för att skapa långsiktigt aktieägarvärde,” säger Peter Hencz, VD MedicaNatumin.

Ledningen i MedicaNatumin och Humble Group har identifierat ett flertal synergier som kan nyttjas efter det potentiella förvärvet. Däribland möjligheter för kostnadsbesparingar i overhead, produktionsledet och leveranskedjan samt försäljningspotential genom ökad distribution av Humble Groups produkter i MedicaNatumin-bolagens hälsokostkanaler. Man ser också möjlighet att utöka den löpande beläggningen i produktionen som ett resultat av de försäljningsmöjligheter som Humble Group kan förmedla.

Som tidigare kommunicerats, har MedicaNatumin under den senaste tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2021, en omsättning respektive EBITDA som uppgick till ca 218,7 miljoner kronor respektive ca 11,4 miljoner kronor. Justerat för förändrade overheadkostnader och kostnader relaterade till ägar- och börsfrågor efter genomförandet av transaktionen, bedömer ledningen i MedicaNatumin och Humble Group att Bolagens totala EBITDA för tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2021 skulle uppgått till ca 20,4 miljoner kronor.

”Det är en spännande möjlighet att få med MedicaNatumins team och dess operativa verksamheter i Humble Group. Vi ser en mycket stor potential till fortsatt tillväxt i den fragmenterade kosttillskottsmarknaden där vi kan dra maximal nytta av Humble Groups etablerade förvärvsplattform och MedicaNatumin-bolagens starka renommé i branschen. Vi är övertygade om att MedicaNatumin-bolagens verksamheter kommer passa in mycket väl, där vi stärker vår position fundamentalt inom vertikalen, inte minst genom en utökad produktportfölj och den spetskompetens som bolagen besitter inom utveckling och produktion. Vi hoppas även kunna erbjuda en fortsatt spännande resa för MedicaNatumins aktieägare som en del av Humble Group.” säger Simon Petrén, VD Humble Group.

Transaktionen mellan MedicaNatumin AB och Humble Group AB i korthet:

  • Avsiktsförklaringen är en icke-bindande överenskommelse mellan parterna
  • Humble Group kommer att genomföra sedvanlig due diligence-granskning av MedicaNatumin-bolagens legala, finansiella och skattemässiga förhållanden
  • Den preliminära köpeskillingen uppgår till 118 436 622 kronor för dotterbolagen, motsvarande ett värde om 0,315 kronor per aktie i MedicaNatumin, som ska erläggas med nyemitterade aktier i Humble Group till en kurs per aktie om 25,93 kronor
  • Avsikten är att transaktionen ska slutföras under första kvartalet 2022
  • Transaktionen måste godkännas av bolagsstämma i MedicaNatumin med kvalificerad majoritet för att kunna bli genomförd. Aktieägare representerade med cirka 30 procent av samtliga aktier och röster i MedicaNatumin har uttryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för förslaget vid bolagsstämman. Styrelsen i MedicaNatumin kommer inför en eventuell bolagsstämma att tillhandahålla aktieägarna ett underlag med information om transaktionen och styrelsens planer för MedicaNatumin efter transaktionen.
  • Tillsammans förväntas bolagen kunna realisera betydande kostnadssynergier, vilket estimeras förbättra MedicaNatumins EBITDA-resultat för den senaste tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2021, från ca 11,4 miljoner kronor till ca 20,4 miljoner kronor.