Nimutan AB (publ) har återinvesterat aktier i Humble Group AB (publ) i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet

Nimutan AB (publ) har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som offentliggjordes den 29 mars, avseende överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin AB till Humble Group, återinvesterat ett belopp om 112 998 547 kronor inklusive courtage i aktier i Humble Group AB (publ). Återinvesteringen har ägt rum under perioden 6 maj till 17 juni. Totalt har bolaget köpt 6 886 916 st aktier till en genomsnittlig kurs om 16,4077 kr/aktie.

Nimutan AB (publ) åtar sig i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet att inte överlåta de aktier som förvärvas under viss tid. Lock-up-perioden räknas från och med tillträdesdagen 6 maj 2022 och är sex månader för 70% av aktierna respektive tolv månader för resterande 30%.