Nimutan AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår utdelning

Nimutans styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma den 3 november 2022. Styrelsen föreslår en utdelning av aktier i Humble Group AB (publ) motsvarande ett bokfört värde om 79 134 606 kronor, eller cirka 0,210 kronor per aktie i Nimutan.

  • Den 29 mars 2022 offentliggjorde Nimutan att man träffat ett aktieöverlåtelseavtal med Humble Group AB (publ) om överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin AB. Bolaget har därefter, i en avtalad återinvestering, köpt totalt 6 886 916 aktier i Humble Group AB (publ). Bolaget har i aktieöverlåtelseavtalet åtagit sig att inte överlåta återinvesteringsaktierna under viss tid efter tillträdet. För 70 procent av återinvesteringsaktierna löper åtagandet om lock-up ut den 6 november 2022 och för återstående 30 procent av återinvesteringsaktierna löper åtagandet om lock-up ut den 6 maj 2023.
  • Utdelningen avses bestå av 4 820 841 aktier i Humble Group AB (publ), dvs. motsvarande 70 procent av återinvesteringsaktierna. Utdelning uppgår, baserat på det bokförda värdet av utdelningsaktierna vid tidpunkten för styrelsens förslag, till ett belopp om sammanlagt 79 134 606 kronor, vilket motsvarar en utdelning om 0,210 kronor per aktie i Nimutan.
  • Innehav av varje 78:e aktie i Nimutan ska medföra rätt till en (1) aktie i Humble Group AB (publ). Överskjutande aktier i Humble Group AB (publ) till följd av att aktieägarnas innehav inte är jämnt delbart med 78 kommer inte att delas ut utan kommer att fortsätta innehas av Nimutan.
  • Avstämningsdagen för rätt till utdelningen föreslås vara den 15 november 2022. Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till utdelning av Aktierna kommer därmed att infalla den 11 november 2022.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas i den kommande kallelsen till den extra bolagsstämman.