Nimutans styrelse avser att kalla till årsstämma med förslag till beslut om likvidation av bolaget

Styrelsen för Nimutan AB (publ) (”Nimutan” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå att årsstämman beslutar att Bolaget inleder en ordnad avveckling av verksamheten genom frivillig likvidation. Årsstämman äger rum den 10 maj 2023.

Styrelsen har den 8 april 2022 offentliggjort att man efter verksamhetsförsäljningen till Humble Group AB (publ) avsåg att söka ett så kallat omvänt förvärv eller, om det inte går att genomföra ett sådant omvänt förvärv, att man avsåg att ta initiativ till en likvidation av Bolaget. Styrelsen har tillsammans med extern rådgivare haft kontakter med flera olika potentiella kandidater för ett omvänt förvärv, men har inte identifierat någon lämplig kandidat. Styrelsen bedömer därför att det inte finns något alternativ till en likvidation. Av den anledningen har styrelsen för Nimutan beslutat att låta aktieägarna ta ställning till ett förslag om frivillig likvidation av Bolaget vid årsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas i kallelsen till årsstämman som kommer att utfärdas inom kort.

Denna information är sådan information som Nimutan AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [•] april 2023 kl. [xx]:00 CET.