Nytt datum för ordinarie årsstämma i MedicaNatumin.

Styrelsen i MedicaNatumin AB (publ) har beslutat att flytta fram bolagets ordinarie årsstämma till den 20 juni 2022.

Med anledning av att MedicaNatumin har tecknat ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier till Humble Group AB (publ) har styrelsen i MedicaNatumin beslutat att senarelägga den ordinarie årsstämman. Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att en extra bolagsstämma i MedicaNatumin den 29 april 2022 godkänner avtalet.

Den ordinarie årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 18 maj.
MedicaNatumin återkommer med en kallelse till den ordinarie årsstämman 2022 senast fyra veckor före det nya stämmodatumet.