SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER (Q3) 2010

(NGM:SCN MTF) (För komplett delårsrapport inklusive tabeller se bifogad fil)
Juli - sept 2010 i korthet för koncernen

•	Periodens nettoomsättning uppgick till 0,6 MSEK (10,5)
•	EBIT uppgick till 22,4 MSEK (-4,5) 
•	Periodens resultat uppgick till 23,3 MSEK (-13,8)
•	Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,57 SEK (-0,70)


Jan - sept 2010 i korthet för koncernen

•	Periodens nettoomsättning uppgick till 2,8 MSEK (29,0)
•	EBIT uppgick till 23,7 MSEK (-22,4)
•	Periodens resultat uppgick till 26,1 MSEK (-9,6)
•	Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,91 SEK (-0,49)


Kommentar av VD Jens Miöen

Under årets tredje kvartal avslutades den företagsrekonstruktion som inleddes i slutet av 2009 genom fastställandet av det offentliga ackord som innebar en ackordsvinst och skuldreducering om cirka 24 MSEK. Därtill konverterades de utestående konvertibla skuldebreven till en kurs om 20 SEK vilket innebär att skulderna reducerades ytterligare med cirka 2,6 MSEK. Genom dessa två transaktioner gläds vi åt att det egna kapitalet har stärkts. Med stöd av den nyss genomförda nyemissionen kommer det egna kapitalet att stärkas ytterligare vilket ger oss en stabil bas att växa ifrån. 

Försäljningen har under det tredje kvartalet varit svag, men vi har goda förhoppningar att den negativa trenden nu har vänt. Redan under de första veckorna av det fjärde kvartalet har försäljningen av Immolina nått samma nivå som under de första nio månaderna av året.

Under kvartalet har vi arbetat med att skapa en gemensam och stark organisation och vi har även påbörjat rekryteringssatsningar. Med fortsatt fokus på lönsamheten bygger vi ett internationellt SCN med en geografisk struktur för en långsiktig, lönsam och hållbar affär.

SCN står nu för första gången på länge på fast mark, detta tack vare våra nya ägare som visat sitt förtroende för Bolagets affärsidé och potential. I vår nya struktur och med en låg kostnadsbas kommer försäljningsökningarna att få omedelbara effekter.


Om SCN

SCN är ett bolag vars verksamhet utgörs av försäljning av kosttillskott och naturläkemedel. SCN:s ambition är att kombinera naturmedlens tradition med läkemedlens vetenskapliga dokumentation och därmed skapa nutraceuticals, en produktkategori som definieras som kosttillskott med vetenskapligt dokumenterad effekt.

De patenterade produkterna säljs genom egna försäljningskanaler eller genom försäljningspartners ibland annat USA, Norden, Polen, Holland, Belgien, Frankrike, Storbritannien och Grekland.

SCN samarbetar med bland annat Karolinska Institutet, Rigshospitalet i Köpenhamn, University of Mississippi m.fl. där kliniska studier genomförs.


Kontaktinformation

Jens Miöen, CEO
Mobil: +46 735 01 30 10
E-mail: jm@scnutrition.com