SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: GENOMFÖR NYEMISSION TILL FÖLJD AV AVSLUTAD FÖRETAGSREKONSTRUKTION

(NGM:SCN MTF) Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har idag beslutat ett genomföra nyemission av högst 33 500 000 aktier. Teckningskursen skall vara 0,65 SEK och rätt till teckning av aktier skall tillfalla allmänheten i Sverige. Genom nyemissionen kommer SCN maximalt att tillföras 21 775 000 SEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer delvis användas för att betala den kvarvarande ackordsskulden som blev resultatet efter rekonstruktionens avslutande den 5 augusti 2010 då det offentliga ackordet vann laga kraft.
Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2010 beslutade SCN:s styrelsen idag den 18 augusti 2010 att genomföra nyemission av högst 33 500 000 aktier. Teckningskursen skall vara 0,65 SEK. Rätt till teckning av aktier skall tillfalla allmänheten i Sverige. Teckningstiden kommer vara mellan den 10 september 2010 och den 30 september 2010. Fullständiga villkor kommer presenteras i samband med att ett av Finansinspektionen godkänt prospekt offentliggörs i början av september.

SCN har under det första halvåret av 2010 genomfört en företagsrekonstruktion till följd av en försämrad finansiell situation under slutet av 2009. Rekonstruktionen avslutades den 5 augusti 2010 då beslut om offentligt ackord vann laga kraft. Ackordet innebär att SCN:s skulder reducerades med cirka 75 procent och den kvarvarande ackordsskulden uppgår till cirka 8 MSEK. Under rekonstruktionen har SCN även koncentrerat den interna verksamheten och avveckling av vissa utländska dotterbolag. SCN har även löst utestående tvister i Danmark och har nu positionerat sig väl för en framtida positiv utveckling och expansion. I syfte att reglera ackordsskulden och fullfölja tvistelösningen är SCN i behov av kapital. Kapitalbehovet för ackordsskulden uppgår till cirka 8 MSEK och kapitalbehovet för fullföljning av tvistelösning uppgår till cirka 4 MSEK. Därtill är SCN i behov av ytterligare rörelsekapital för att till fullo kunna utnyttja de expansionsmöjligheter som står inför Bolaget.


För mer information, vänligen kontakta:

Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010
Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.